1 เปโตร 4:19

1 เปโตร 4:19 THSV11

ดังนั้น ขอให้คนทั้งหลายที่ทนทุกข์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า ฝากวิญญาณจิตของตนไว้กับพระผู้สร้าง ผู้ซื่อสัตย์ และทำดีต่อไป
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share