1 เปโตร 3:9

1 เปโตร 3:9 THSV11

อย่าทำชั่วตอบแทนชั่ว หรืออย่าด่าตอบการด่า แต่ตรงกันข้าม จงอวยพร เพราะพระองค์ได้ทรงเรียกให้พวกท่านทำเช่นนั้น เพื่อพวกท่านจะได้รับพระพร
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share