YouVersion Logo
Search Icon

1 เปโตร 1:20-21

1 เปโตร 1:20-21 THSV11

พระคริสต์ทรงถูกกำหนดไว้ก่อนทรงสร้างโลก แต่ทรงปรากฏพระองค์ในวาระสุดท้ายนี้ เพื่อพวกท่าน โดยทางพระองค์ พวกท่านจึงวางใจในพระเจ้า ผู้ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตาย และประทานพระสิริแก่พระองค์ เพื่อให้ความเชื่อและความหวังของพวกท่านอยู่ในพระเจ้า

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy