1 โครินธ์ 7:9

1 โครินธ์ 7:9 THSV11

แต่ถ้าควบคุมตัวไม่อยู่ ก็จงแต่งงานเสียเถิด เพราะว่าแต่งงานเสียก็ดีกว่ามีใจเร่าร้อนด้วยกามราคะ
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share