1 โครินธ์ 10:32

1 โครินธ์ 10:32 THSV11

อย่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกยิว หรือพวกกรีก หรือคริสตจักรของพระเจ้าหลงผิดไป
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share