ม้ะทู 1
NPKTH

ม้ะทู 1

1
กแช่ เยซู คริ้ อ ชื้อ อ ชะ อ ไท้ะ อ บ้อง
(ลก.3:23-38)
1ออี้ง นอ เก กแช่ เยซู คริ้ อ ไท้ะ อ บ้อง, พี่ อ เก กจุ้แฆว้ ดาเว อ ชื้อ อ ชะ, กจุ้แฆว้ ดาเว นอ, เก อาบราฮาง อ ชื้อ อ ชะ
2อาบราฮาง เก อี้งซฮ้ะ อ แพ่, อีซาฮ้ะ เก ยาคุ้ อ แพ่, ยาคุ้ เก ยูดา ดี๊ อ พื่ง แคว๊ ซีง อ แพ่ 3ยูดา เก เปเร ดี๊ เซรา#เปเร ดี๊ เซรา:, คี๊ง แฌ้ อี้ง นอ โอ ไฆะ, (แคว่, ทคท.38:27-30) อ แพ่, อ มู่ อ เม้ง น่าง ทามา, เปเร เก เฮโรง อ แพ่, เฮโรง เก ราง อ แพ่ 4ราง เก อางมีนาด้ะ อ แพ่, อางมีนาด้ะ เก นาโซง อ แพ่, นาโซง เก ซาโมง อ แพ่ 5ซาโมง เก โบอ้ะ อ แพ่, อ มู่ อ เม้ง น่าง ราฮ้ะ, โบอ้ะ เก โอเบ อ แพ่, อ มู่ อ เม้ง น่าง รุ้, โอเบ เก เจซี อ แพ่ 6เจซี เก กจุ้แฆว้ ดาเว อ แพ่, ดาเว เก ซาโลโม อ แพ่, (ซาโลโม อ มู่ นอ ลู่ง อ ซ๊างคู นอ เก อูรียา อ แม๊)#อูรียา อ แม๊:, อ เม้ง น่าง บาเซบา, (แคว่, 2ซมอ.12:24) 7ซาโลโม เก เรโฮโบอาง อ แพ่, เรโฮโบอาง เก อาบียา อ แพ่, อาบียา เก อาซา อ แพ่ 8อาซา เก เยโฮชาฟ้ะ อ แพ่, เยโฮชาฟ้ะ เก โยราง อ แพ่, โยราง เก อูซียา อ แพ่ 9อูซียา เก โยทาง อ แพ่, โยทาง เก อาฮะ อ แพ่, อาฮะ เก เฮเซคียา อ แพ่ 10เฮเซคียา เก มน้ะเซ อ แพ่, มน้ะเซ เก อาโม อ แพ่, อาโม เก โยซียา อ แพ่ 11โยซียา เก เยโคนียา ดี๊ อ พื่ง แคว๊ ซีง อ แพ่, ล ว๊าง แย๊ พี่ โพล้ง อีซลาเอง แบ ลี้ เก โพล้ง บาบีโลง อ ฆ่อง#โพล้ง อีซลาเอง... บาบีโลง อ ฆ่อง:, อ อี้ง นอ เก ทาง อ ซ้ะ ลู่ง คริ้ อ เมะแย๊, 538, เนง, ล ว๊าง แย๊ นอ กจุ้แฆว้ เนบูคาเนซา ยู่แคว่ ค่าง บาบีโลง
12ท๊อง ท อ แค๊ พี่ โพล้ง อีซลาเอง แบ ลี้ เก โพล้ง บาบีโลง อ ฆ่อง นอ, โพล้ง ล แพ นอ อ เม้ง โอ บี่ อี้ง, เยโคนียา เก เชอางทีเอง อ แพ่, เชอางทีเอง เก เซรุ้บาเบง อ แพ่ 13เซรุ้บาเบง เก อาบียุ้ อ แพ่, อาบียุ้ เก เอลียาคีง อ แพ่, เอลียาคีง เก อาโซ อ แพ่ 14อาโซ เก ซาโด อ แพ่, ซาโด เก อาคีง อ แพ่, อาคีง เก เอลีอุ้ อ แพ่ 15เอลีอุ้ เก เอเลอาซา อ แพ่, เอเลอาซา เก ม้ะทาง อ แพ่, ม้ะทาง เก ยาคุ้ อ แพ่ 16ยาคุ้ เก โยซิ้ อ แพ่, โยซิ้ เก น่าง มารียา อ แว้, น่าง มารียา นอ เก กแช่ เยซู อ มู่, เยซู พี่ อ กุ้ เว๊ คริ้#คริ้:, อ อี้ง นอ เก โพล้ง แม้ พ้อง พลิ้ เท่อ ล แฌ้ นอ อ เม้ง, พี่ โม ไคล้ คิ้ กแช่ แยว้ ซีง ล แพ นอ โล้ เว้ เว๊ ม เฌ๊ ล แฌ้ นอ
17อ นอ ดว้ะ ท๊อง อาบราฮาง, ท้อง ลู่ง กจุ้แฆว้ ดาเว โอ ล ชี๊ง ลี่ง ชู้, ดี๊ ดว้ะ ท๊อง กจุ้แฆว้ ดาเว ลี้ ท้อง ลู่ง ท อ แค๊, พี่ แบ ลี้ เก โพล้ง บาบีโลง อ ฆ่อง โอ ล ชี๊ง ลี่ง ชู้, ดี๊ ดว้ะ ท๊อง ล พ๊า แย๊ นอ, ท้อง ลู่ง กแช่ เยซู คริ้ กึ ทาง นอ, โอ เว๊ ล ชี๊ง ลี่ง ชู้ เด้าะ นอ ล้อ
กแช่ เยซู กึ ทาง
(ลก.2:1-7)
18พี่ กแช่ เยซู คริ้ กึ ทาง นอ ท แม้ อ ซ้ะ บี่ อี้ง, กแช่ เยซู อ มู่ เมะ เว๊ น่าง มารียา อางด้าง โละ อ ซ้ะ#อางด้าง โละ อ ซ้ะ:, โพล้ง ยู เมะ อางด้าง โละ อ ซ้ะ เย้า นอ, เอิ้งล้าง โละ อ ซ้ะ เมาน่าง, พี่ ม นี่ แบ โละ อ ซ้ะ เต้ๆ, ไคล้ พ้อง ล้าง อ ซ้ะ ล ซี ล้า แบ ดี๊ โยซิ้, ล คลึ้ ลู่ง อ มี๊ง ฆึ โอ ฆึ ได้ะ แบ นอ, อ เฌ้า อ ซ้ะ โอ ทาง เว๊ ดี๊ วีง ฌี้ แล้ แอว้ อ ซยื๊ง อ ซย้อง 19โยซิ้ เมะ โพล้ง โต้ โพล้ง ล้อง, ล แบ อ ซ้ะ แม้ ฌางแช้ น่าง มารียา ลู่ง โพล้ง, อ เมะแซ พ้า แบ, ท บี่ นอ, ช๊องมอง เว๊ ลู่ง อ ม ญ๊อง ไฆวะ กโช้ น่าง มารียา ล้อ 20พี่ ล พ๊า แย๊ โยซิ้ ช๊องมอง เท่อ บี่ อี้ง ได้ะ นอ, กแช่ แยว้ อ มุ้คู พู ล แฌ้ เฌ๊ ล้าง เนโพล ทาง อ ซ้ะ ลู่ง โยซิ้ อ ทอางมี๊งม่าง พ้า, ไจ้ะ เว๊ แด, “โยซิ้ ดาเว อ พูแคว๊-เอ้อ, แบคู่ แบโฌ้ เท่อ ล ฌี้ พี่ น ม แม้ นี่ น่าง มารียา แม้ เก น แม๊ นอ, อ ไฌ่ บี่ อี้ง โพล้ง พี่ น่าง มารียา โอ ทะ เว๊ นอ, เก ทาง ซี ดี๊ กแช่ แยว้ อ วีง ฌี้ แล้ แอว้ อ ซยื๊ง อ ซย้อง ล้อ 21อ เว๊ อ พู ม โอ อ แคว๊, ฌ้อง น แบ กุ้ อ เม้ง เยซู#เยซู:, เม้ง อี้ง นอ อุ้ เว๊ อ โค๊, “โพล้ง แม้ พ้อง พลิ้ เท่อ” อ ไฌ่ บี่ อี้ง, อ เว๊ แด ม แม้ พ้อง แม้ พลิ้ อ พู อ ลี้ง, ลู่ง อ ท เด้บ้ะ อ เตา อ แต๊ นอ ล้อ”
22ท กุ้ อ เม้ง อี้ง เก ทาง, พี่ ม แม้ ชิ้เทา ไฆวะ กแช่ แยว้ อ ท ไคล้, พี่ โม ไคล้ คิ้-อ้ะ ล แฌ้ นอ
23ไจ้ะ เว้ เว๊#โม...ไจ้ะ เว้ เว๊:, แคว่, อซย.7:14
“แคว่ แฆว่ โคะ, โพล้ง มืงน้าง ล แฌ้ นอ ม ด้าทาง, อ พู ม โอ อ แคว๊ ล แฌ้, โพล้ง ม กุ้ เว๊ อ เม้ง อีงมานูเอง”, (อุ้ เว๊ อ โค๊, “กแช่ แยว้ โอ ลู่ง ก ซุ้”)
24ท่อง โยซิ้ นาง ทาง อ ซ้ะ นอ, อ เว๊ แม้ เว๊ แด บี่ซุ้ กแช่ แยว้ อ มุ้คู พู โล้ แบ-อ้ะ, ฌ้อง ฮะ นี่ น่าง มารียา แม้ เกก้ะ อ แม๊ นอ ล้อ 25แบเด้าะ ล มี๊ง ฆึ โอ ฆึ โละ อ ซ้ะ ได้ะ แบ, ท่อง ท๊อง อ พูแคว๊ โอ ไฆวะ, ฌ้อง โยซิ้ ยื่ง นี่ เว๊ อ เม้ง ลู่ง เยซู ล้อ

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.