Матта 5
KRKNT

Матта 5

5
Бесинши бап
Таўдағы ўаз
1Ийса халықты көрип, бир таўға шықты. Ол отырғаннан кейин, шәкиртлери қасына келди. 2Ийса оларға былай деп тәлим бере баслады:
Ҳақыйқый бахытлылық
3– Руўхый жарлы болғанлар бахытлы!#5:3 Яғный: Қудайға мүтәж екенлигин мойынлағанлар бахытлы! Аспан Патшалығы олардики!
4Қайғырып жүргенлер бахытлы! Олар жубаныш табады.
5Кишипейиллилер бахытлы! Олар жер жүзине ийелик етеди.
6Ҳақлыққа мүтәж болғанлар бахытлы!#5:6 Сөзбе-сөз: Ҳақлыққа аш болып, шөллегенлер бахытлы!
Қудай оларды толық қанаатландырады.
7Мийрим-шәпәәтлилер бахытлы! Олар мийрим-шәпәәт алады.
8Пәк кеўиллилер бахытлы! Олар Қудайды көреди.
9Жарастырыўшылар бахытлы! Олар Қудайдың балалары деп аталады.
10Ҳақлық ушын қуўдаланғанлар бахытлы! Аспан Патшалығы олардики.
11Адамлар сизлерди Мен себепли хорласа, қуўдаласа, ҳәр түрли өтирик сөзлер менен жаманласа, сизлер бахытлысызлар! 12Қуўаныңлар ҳәм шадланыңлар! Өйткени сизлердиң аспандағы сыйыңыз үлкен. Сизлерден бурынғы пайғамбарларды да усылай қуўдалаған.
Дуз ҳәм жақтылық
13– Сизлер – дүньяның дузысызлар. Бирақ дуз өз күшин жойтса, оны қалай және шорлы қылыўға болады? Онда ол ҳеш нәрсеге жарамайды, тек шығарып тасланып, адамлардың аяғы астында басылып қалады.
14Сизлер – дүньяның нурысызлар. Таў басына салынған қала жасырын болып қалмайды. 15Сондай-ақ шыраны жаққаннан соң, оны ыдыстың астына емес, ал шыра қойғышқа қояды, сонда ол үйдегилердиң ҳәммесине өз жақтысын түсиреди. 16Сол сыяқлы, сизлердиң нурыңыз адамлардың алдында жарқырай берсин. Адамлар сизлердиң жақсы ислериңизди көрип, аспандағы Әкеңизди даңққа бөлесин!
Мухаддес Нызам туўралы
17– Сизлер Мени Мухаддес Нызамды ямаса пайғамбарлардың Жазыўларын бийкар етиўге келди, деп ойламаңлар. Мен бийкар етиў ушын емес, ал орынлаў ушын келдим. 18Сизлерге шынын айтып турман: аспан менен жер жойылмағанша, Мухаддес Нызамның бир ҳәриби де, бир ноқаты да жойылмайды, барлығы да орынланыўы тийис. 19Солай етип, ким де ким усы буйрықлардың ең киши биреўин бузып, адамларға да солай үйретсе, ол Аспан Патшалығында ең киши болып саналады. Ал ким де ким оларды орынлап, адамларға үйретсе, ол Аспан Патшалығында уллы болып саналады. 20Мениң сизлерге айтатуғыным: егер сизлердиң ҳақлығыңыз диний муғаллимлер менен парисейлердикинен артық болмаса, сизлер Аспан Патшалығына кирмейсиз.
Ғәзеп туўралы
21«Адам өлтирме! Ким де ким адам өлтирсе, ол ҳүким етилиўге тийисли»#5:21 Шығыў 20:13., – деп бурынғыларға айтылғанды еситкенсиз. 22Ал Мениң сизлерге айтатуғыным: ким де ким туўысқанына бийкарға#5:22 Айырым нусқаларда «бийкарға» деген сөз жоқ. ғәзепленсе, ол ҳүким етилиўге тийисли. Ким де ким туўысқанын масқаралап, оған: «Ақылсыз адамсаң!» десе, жоқарғы кеңес тәрепинен ҳүким етилиўге тийисли. Ал ким де ким туўысқанына: «Ақмақ!» десе, дозақ отына түсиўге тийисли. 23Сонлықтан егер де сен қурбанлығыңды қурбанлық шалынатуғын орынға алып келгениңде, жақын адамыңның#5:23 Сөзбе-сөз: туўысқаныңның. саған өкпели екени сол жерде есиңе түссе, 24қурбанлығыңды сол жердиң алдында қалдырып, әўели жақын адамыңа#5:24 Сөзбе-сөз: туўысқаныңа. барып, оның менен жарасып ал! Соңынан қайтып келип, қурбанлығыңды Қудайға бер.
25Сен даўласың менен бирге ҳүким етилиўге баратырған ўақтыңда, оның менен тезирек жарасып ал. Олай етпесең, ол сени қазының алдына апарады, қазы сени сақшыға тапсырып, қаматып таслайды. 26Саған шынын айтаман: соңғы тийиниңди төлеп таўыспағаныңша, ол жерден шыға алмайсаң.
Неке ҳадаллығын бузыў
ҳәм ажырасыў туўралы
27– Сизлер: «Неке ҳадаллығын бузба!»#5:27 Шығыў 20:14. – дегенди еситкенсиз. 28Ал Мениң сизлерге айтатуғыным: ким де ким басқа бир ҳаялға бузық нийет пенен қараса, ол әлле қашан-ақ, кеўлинде оның менен неке ҳадаллығын бузған болады. 29Егер сени оң көзиң азғырса, оны ойып тасла. Себеби пүткил денеңниң дозаққа түскенинен гөре, бир мүшеңниң жоқ болғаны саған жақсырақ болады. 30Егер сени оң қолың азғырса, оны шаўып тасла. Пүткил денеңниң дозаққа түскенинен гөре, бир мүшеңниң жоқ болғаны саған жақсырақ болады.
31Тағы да: «Ким де ким өз ҳаялы менен ажыраспақшы болса, оған талақ хат берсин»#5:31 Мухаддес Нызамды қайталаў 24:1., – делинген. 32Ал Мениң сизлерге айтатуғыным: ким де ким неке ҳадаллығын бузбаған ҳаялынан ажырасса, ҳаялының неке ҳадаллығын бузыўына себепкер болады. Сондай-ақ ким де ким күйеўинен ажырасқан бир ҳаялды алса, ол неке ҳадаллығын бузады.
Ант ишиў туўралы
33– Тағы да сизлер: «Антыңды бузба, Қудай алдында антыңды орынла!»#5:33 Лебий 19:12; Санлар 30:2; Мухаддес Нызамды қайталаў 23:21. – деп бурынғыларға айтылғанды еситкенсиз. 34Ал Мениң сизлерге айтатуғыным: ҳеш ўақытта ант ишпе! Аспан менен де ант ишпе, өйткени ол – Қудайдың тахты. 35Жер менен де ант ишпе, себеби ол – Оның аяқ басары. Ерусалим менен де ант ишпе, өйткени ол – уллы Патшаның қаласы. 36Өз басың менен де ант ишпе, себеби сен бир тал шашыңды да ағарта ямаса қарайта алмайсаң. 37Сизлердиң: «аўа» сөзиңиз «аўа» ямаса «яқ» сөзиңиз «яқ» болсын, буннан басқасы шайтаннан.
Өш алыў туўралы
38– Сизлер: «Көзге көз, тиске тис»#5:38 Көзге көз, тиске тис – жанға жан, қанға қан. Шығыў 21:24; Лебий 24:20; Мухаддес Нызамды қайталаў 19:21., – дегенди еситкенсиз. 39Ал Мениң сизлерге айтатуғыным: жаман адам менен қарсыласпаңлар. Биреў бетиңниң оң жағына урса, оған бетиңниң сол жағын да тут. 40Биреў сениң менен даўласып көйлегиңди алғысы келсе, оған шапаныңды да шешип бер. 41Биреў сени өзи менен бирге бир шақырым жер жүриўге мәжбүрлесе, оның менен бирге еки шақырым жүр. 42Сеннен сорағанға бер, сеннен қарызға алайын дегеннен аяма.
Душпанларыңызды сүйиңлер!
43– Сизлер: «Жаныңдағы адамды сүй, душпаныңды жек көр»#5:43 Лебий 19:18., – дегенди еситкенсиз. 44Ал Мениң сизлерге айтатуғыным: душпанларыңызды сүйиңлер, сизлерди қуўдалайтуғынлар ушын дуўа етиңлер. 45Сонда аспандағы Әкеңиздиң балалары боласызлар. Өйткени Ол жаманлардың үстине де, жақсылардың үстине де, Өз қуяшының нурын төгеди ҳәм ҳақ адамлардың үстине де, наҳақлардың үстине де, жаўынын жаўдырады. 46Егер сизлер өзлериңизди сүйгенлерди ғана сүйсеңлер, қандай сыйлық аласызлар? Салықшылар да солай ислемей ме? 47Сизлер туўысқанларыңыз бенен ғана сәлемлессеңлер, онда қандай өзгешеликлериңиз бар? Бутқа табыныўшылар да солай ислемей ме? 48Солай етип, аспандағы Әкеңиздиң минсиз болғаны сыяқлы, сизлер де минсиз болыңлар!

© Библия аўдарыў институты, 2004


Learn More About Жаңа Келисим

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.