YouVersion Logo
Search Icon

Matiu 1

1
Yesu be kanaŋ to ebi be asheŋ
(Luuk 3:23-38)
1Kananɛ Yesu Kristo nɛ e shi Ewura Deevid nɛ mo alɛ shi Eebraham be kanaŋ to kikɛ lar nde. 2Eebraham pibi e daa la Aizek nɛ Aizek pibi daa la Jeekɔb nɛ Jeekɔb malɛ be mbia daa la Juda nɛ mo daana nɛ mo sipoana. 3Juda be mbia e daa la Pɛrɛs nɛ Zɛra. Bumo nio e daa la Tamaa. Pɛrɛs pibi e daa la Hɛzrɔn nɛ Hɛzrɔn malɛ pibi daa la Ram. 4Ram pibi e daa la Aminadab nɛ Aminadab pibi daa la Naashɔn nɛ Naashɔn malɛ pibi daa la Salmon. 5Salmon e daŋ ta Reehab ŋ kurge Bowas nɛ Bowas malɛ ta Ruf ŋ kurge Obɛd nɛ Obɛd malɛ pibi daa la Jɛsi. 6Jɛsi pibi e daa la Ewura Deevid.
Ewura Deevid e daŋ ta Yuraya be eche ŋ kurge Sɔlɔmɔn. 7Nɛ Sɔlɔmɔn malɛ pibi daa la Rehoboam nɛ Rehoboam pibi daa la Abija nɛ Abija malɛ pibi daa la Asa. 8Asa pibi e daa la Jehoshafat nɛ Jehoshafat pibi daa la Jɔram nɛ Jɔram malɛ pibi daa la Uzaya. 9Uzaya pibi e daa la Jotam nɛ Jotam pibi daa la Ehaz nɛ Ehaz malɛ pibi daa la Hɛzekaya. 10Hɛzekaya pibi e daa la Manase nɛ Manase pibi daa la Emɔn nɛ Emɔn malɛ pibi daa la Josaya. 11Josaya e daŋ kurge Jɛkɔnaya nɛ mo siponyɛnsoana jemanɛ nɛ Babilɔnebi daŋ yɛr Israɛlebi Babilɔn na.
12Babilɔnebi ka yɛr Israɛlebi Babilɔn na pɔɛŋ nɛ Jɛkɔnaya kurge Shialtiɛl. Shialtiɛl malɛ pibi e daa la Zerubabel. 13Zerubabel pibi e daa la Abiyud nɛ Abiyud pibi daa la Elayakim. Elayakim malɛ pibi e daa la Azɔɔ. 14Azɔɔ pibi e daa la Zadɔk nɛ Zadɔk pibi daa la Akim nɛ Akim malɛ pibi daa la Elayud. 15Elayud pibi e daa la Eliazaa nɛ Eliazaa pibi daa la Matan nɛ Matan malɛ pibi daa la Jeekɔb. 16Jeekɔb pibi e daa la Josɛf, Mɛɛri mo kul. Mɛɛri e daŋ kurge Yesu nɛ baa tre Kristo na, kumo e la fanɛ Ebɔrɛ be esa laraso.
17Bede kikɛ e naa ŋini fanɛ yili Eebraham m ba fo Ewura Deevid, benananyɛn kuduana e lar kanaŋ na to. N naŋ yili Ewura Deevid be jemanɛ n ya fo jemanɛ nɛ b yɛr Israɛlebi Babilɔn na, benananyɛn kuduana e lar kanaŋ na to. N naŋ yili jemanɛ nɛ b yɛr Israɛlebi Babilɔn na m ba fo Kristo be jemanɛ na gba, benananyɛn kuduana e lar kanaŋ na to.
Kananɛ b kurge Yesu be asheŋ
(Luuk 2:1-7)
18Kananɛ b kurge Yesu Kristo nde. B daŋ yili kumo nna fanɛ Yesu mo nio Mɛɛri nɛ Josɛf e kil, ama pɔɛŋ nɛ b ta abar, b wu fanɛ Kiyoyu Cheeŋ na shin nɛ Mɛɛri di kedampo. 19Josɛf nɛ Mɛɛri daa sha kekil na daa la esa nɛ e daa la esa cheembi nna a wora alelasheŋ saŋkama, ama e daa maa sha kesheŋ na e lar efuli ŋ ŋaba Mɛɛri. Amoso, e daa kre mo nɛ Mɛɛri be kakil na be kegboŋi be nia nna wulo to. 20E daa wɔ le be nfɛra ere to nna nɛ Enyɛnpe be malaika lar mo so edare to ŋ kaŋɛ mo le: “Josɛf, Deevid be kanaŋ to be esa, sa maa ŋana keta Mɛɛri nɛ e ki fo eche, ŋkpal manɛ so, Kiyoyu Cheeŋ na so nɛ e bɔla n di kedampo na. 21E beeŋ kurge ebinyɛn nɛ men nase mo ketre Yesu, ŋkpal manɛ so, mo e naaŋ mɔlga mbe basa ashi bumo be alubi to.” 22Asheŋ ere kikɛ daŋ wora nna nɛ kusɔ nɛ Enyɛnpe daŋ bɔla anebi Aizaaya to ŋ kaŋɛ le na e bɔla ekpa. 23E yɛ:
“Kasuŋgurbia nɛ e maŋ nyi enyɛn beeŋ di kedampo ŋ kurge ebinyɛn
nɛ b nase mo ketre Emanuɛl.
Kumo be kifito e la fanɛ Ebɔrɛ wɔ anyi kutɔ.”
24Josɛf ka tiŋi mbe edi na to nɛ e nu Enyɛnpe be malaika be kɔnɔ na nseŋ ta Mɛɛri, 25ama mo nɛ Mɛɛri daa maŋ di keche nɛ kenyɛn kikɛ hale nɛ Mɛɛri ya kurge mbe ebinyɛn na nɛ Josɛf nase mo ketre Yesu.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy