ЙОАН 11
БЛБ
11
Смъртта на Лазар
1 # Лука 10:38,39. Един човек на име Лазар, от Витания, от селото на Мария и на сестра ѝ Марта, боледуваше. 2#Мат. 26:7; Марк 14:3; Йоан 12:3.(А Мария, чийто брат Лазар беше болен, бе онази, която помаза Господа с миро и изтри нозете Му с косата си.) 3И тъй, сестрите пратиха до Него да Му кажат: Господи, ето, този, когото любиш, е болен. 4#Йоан 9:3; 11:40.А Исус, като чу това, рече: Тази болест не е смъртоносна, но е за Божията слава, за да се прослави Божият Син чрез нея. 5А Исус обичаше Марта и сестра ѝ, и Лазар. 6#Йоан 10:40.Тогава, откак чу, че бил болен, престоя два дни на мястото, където се намираше. 7А след това каза на учениците: Да отидем пак в Юдея. 8#Йоан 10:31.Казаха Му учениците: Учителю, сега юдеите искаха да Те убият с камъни, и пак ли там отиваш? 9#Йоан 9:4.Исус отговори: Нали има дванадесет часа в деня? Ако ходи някой денем, не се препъва, защото вижда виделината на този свят. 10#Йоан 12:32,35.Но ако ходи някой нощем, препъва се, защото не е осветлен. 11#Вт. 31:16; Дан. 12:2; Мат. 9:24; Д.А. 7:60; 1 Кор. 15:18,51.Това изговори и после им каза: Нашият приятел Лазар заспа; но Аз отивам да го събудя. 12Учениците Му рекоха: Господи, ако е заспал, ще оздравее. 13Но Исус бе говорил за смъртта му; а те мислеха, че говори за почиване в сън. 14Затова Исус тогава им рече ясно: Лазар умря. 15И заради вас, радвам се, че не бях там, та да повярвате; обаче нека да отидем при него. 16Тогава Тома, наричан Близнак, каза на съучениците: Да отидем и ние, за да умрем с Него.
Исус утешава сестрите
17И тъй, като дойде Исус, намери, че Лазар бил от четири дни в гроба. 18А Витания беше близо до Ерусалим колкото петнадесет стадии; 19и мнозина от юдеите бяха при Марта и Мария да ги утешават за брата им. 20И Марта като чу, че Исус идел, отиде да Го посрещне; а Мария още седеше вкъщи. 21Тогава Марта рече на Исуса: Господи, да беше Ти тука, нямаше да умре брат ми. 22#Йоан 9:31.А и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще Ти даде. 23Каза ѝ Исус: Брат ти ще възкръсне. 24#Йов 19:25,26; Ис. 26:19; Йез. 37:4; Дан. 12:2; Лука 14:14; Йоан 5:29.Каза Му Марта: Зная, че ще възкръсне с възкресението на последния ден. 25#Йоан 1:4; 3:36; 5:21; 6:35,39,40,44; 14:6; 1 Йоан 1:1,2; 5:10,11; Кол. 3:4.Исус ѝ рече: Аз съм възкресението и животът; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее; 26#Йоан 6:54.и никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре довека. Вярваш ли това? 27#Мат. 16:16; Йоан 4:42; 6:14,69.Казва му: Да, Господи, вярвам, че Ти си Помазаникът, Божият Син, Който трябваше да дойде на света. 28И като рече това, отиде да повика скришом сестра си Мария, казвайки: Учителят е дошъл и те вика. 29И тя, щом чу това, стана бързо и отиде при Него. 30Исус още не беше дошъл в селото, а беше на мястото, където Го посрещна Марта. 31#Йоан 11:19.А юдеите, които бяха с нея вкъщи и я утешаваха, като видяха, че Мария стана бързо и излезе, отидоха подире ѝ, като мислеха че отива на гроба да плаче там. 32#Йоан 11:21.И тъй, Мария, като дойде там, където беше Исус, и Го видя, падна пред нозете Му и каза Му: Господи, да беше Ти тука, нямаше да умре брат ми. 33Исус, като я видя, че плаче, и юдеите, които я придружаваха, че плачат, разтъжи се в духа Си и се смути. 34И рече: Къде го положихте? Казват Му: Господи, ела и виж. 35#Лука 19:41.Исус се просълзи. 36Тогава юдеите казваха: Виж колко го е обичал! 37#Йоан 9:6.А някои от тях рекоха: Не можеше ли Този, Който отвори очите на слепеца, да направи, така че и този да не умре?
Исус възкресява Лазар от мъртвите
38А Исус като тъжеше пак в Себе Си, дойде на гроба. Беше пещера, и на нея бе привален камък. 39Исус каза: Отместете камъка. Марта, сестрата на умрелия, Му казва: Господи, смърди вече, защото е от четири дни в гроба. 40#Йоан 11:4,23.Каза ѝ Исус: Не ти ли рекох, че ако повярваш, ще видиш Божията слава? 41И тъй, отместиха камъка. А Исус повдигна очи нагоре и рече: Отче, благодаря Ти, че Ме послуша. 42#Йоан 12:30.Аз знаех, че Ти винаги Ме слушаш; но това казах заради народа, който стои наоколо, за да повярват, че Ти си Ме пратил. 43Като каза това, извика със силен глас: Лазаре, излез вън! 44#Йоан 20:7.Умрелият излезе, с ръце и нозе повити в саван и лицето му забрадено с кърпа. Исус им каза: Разповийте го и оставете го да си иде.
Заговорът за убийството на Исус
45 # Йоан 2:23; 10:42; 12:11,18. Тогава мнозина от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха това, което стори Исус, повярваха в Него. 46А някои от тях отидоха при фарисеите и казаха им какво бе извършил Исус.
47 # Пс. 2:2; Мат. 26:3; Марк 14:1; Лука 22:2; Йоан 12:19; Д.А. 4:16. Тогава главните свещеници и фарисеите събраха съвет и казаха: Какво правим ние? Защото Този Човек върши много знамения? 48Ако Го оставим така, всички ще повярват в Него; и римляните като дойдат, ще отнемат и страната ни, и народността ни. 49#Лука 3:2; Йоан 18:14; Д.А. 4:6.А един от тях на име Каиафа, който беше първосвещеник през тази година, им рече: Вие нищо не знаете, 50#Йоан 18:14.нито помисляте, че за вас е по-добре един човек да умре за людете, а не да загине целият народ. 51Това не каза от себе си, но понеже беше първосвещеник през онази година, предсказа, че Исус ще умре за народа, 52#Ис. 49:6; Йоан 10:16; 1 Йоан 2:2; Еф. 2:13 – 17.и не само за народа, но и за да събере в едно разпръснатите Божии чада. 53#Мат. 21:38.И тъй, от онзи ден те се съветваха да Го умъртвят. 54#2 Лет. 13:19; Йоан 4:1,3; 7:1.Затова Исус вече не ходеше явно между юдеите, но оттам отиде в местност, близо до пустинята, в един град, наречен Ефраим, и там остана с учениците.
55 # 2 Лет. 30:17; Йоан 2:13; 5:1; 6:4. А наближаваше юдейската Пасха; и мнозина от провинцията отидоха в Ерусалим преди Пасхата, за да се очистят. 56#Йоан 7:11.И така, те търсеха Исуса и стоейки в храма, разговаряха помежду си: Как ви се вижда? Няма ли да дойде на празника? 57А главните свещеници и фарисеите бяха издали заповед, ако узнае някой къде е, да извести, за да Го уловят.