Parallel
1
Словото стана плът
1 # Пр. 8:22,23,30; 1 Йоан 1:1,2; 5:7; Фил. 2:6; Кол. 1:17; Откр. 1:2; 19:13. В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. 2#Бит. 1:1.То в началотобеше у Бога. 3#Бит. 1:3; Пс. 33:6; Йоан 1:10; Еф. 3:9; Кол. 1:16; Евр. 1:2; Откр. 4:11.Всичко чрез Него стана; и без Него не стана нищо от това, което е станало. 4#Йоан 5:11,26; 8:12; 9:5; 12:35,46.В Него бе животът и животът бе светлината на човеците. 5#Йоан 3:19.И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я схвана.
6 # Мал. 3:1; Мат. 3:1; Лука 3:2; Йоан 1:33. Яви се човек, изпратен от Бога, на име Йоан. 7#Д.А. 19:4.Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, за да повярват всички чрез него. 8Не беше той светлината, но дойде да свидетелства за светлината. 9#Ис. 49:6; 60:1; Йоан 1:4; 1 Йоан 2:8.Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. 10#Йоан 1:3; Евр. 1:2; 11:3.Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът не Го позна. 11#Мат. 15:24; Лука 19:14; Д.А. 3:26; 13:46.У Своите Си дойде, но Своите Му не Го приеха. 12#Ис. 56:5; 2 Пет. 1:4; 1 Йоан 3:1; Рим. 8:15; Гал. 3:26.А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, тоест на тези, които вярват в Неговото име; 13#Йоан 3:5; Як. 1:18; 1 Пет. 1:23.които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.
14 # Мат. 1:16,20; Лука 1:31,35; 2:7; Йоан 2:11; 11:40; 17:24; 2 Пет. 1:17; Рим. 1:4; Гал. 4:4; Кол. 1:19; 2:3,9; 1 Тим. 3:16; Евр. 2:11,14,16,17. И Словото стана плът, и живя между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, че беше пълно с благодат и истина.
15 # Мат. 3:11; Марк 1:7; Лука 3:16; Йоан 1:27,30 – 32; 3:32; 5:33; 8:58; Кол. 1:17. Йоан свидетелства за Него и викаше: Ето Онзи, за Когото рекох, Който иде след мене, ме изпревари, понеже беше по-напред от мене. 16#Йоан 3:34; Еф. 1:6 – 8; Кол. 1:19; 2:9,10.Защото ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат; 17#Изх. 20:1; Вт. 4:44; 5:1; 33:4; Йоан 8:32; 14:6; Рим. 3:24; 5:21; 6:14.понеже законът бе даден чрез Мойсей, а благодатта и истината дойдоха чрез Исуса Христа. 18#Изх. 33:20; Вт. 4:12; Мат. 11:27; Лука 10:22; Йоан 1:14; 3:16,18; 6:46; 1 Йоан 4:9; 1 Тим. 1:17; 6:16.Никой никога не е видял Бога; Единородният Син, Който е в лоното на Отца, Той Го изяви.
Йоан Кръстител отрича да е Христос
19 # Йоан 5:33. И ето свидетелството, което Йоан даде, когато юдеите пратиха до него свещеници и левити от Ерусалим да го попитат: Ти кой си? 20#Вт. 18:15,18; Мал. 4:5; Мат. 17:10; Лука 3:15.Той изповяда, и не се отрече; той изповяда: Не съм аз Помазаникът. 21И попитаха го: Тогава кой? Илия ли си? И каза: Не съм. Пророкът ли си? И отговори: Не съм. 22Тогава му рекоха: Кой си, за да дадем отговор на онези, които са ни пратили; какво казваш за себе си? 23#Ис. 40:3; Мат. 3:3; Марк 1:3; Лука 3:4; Йоан 3:28.Той каза: Аз съм
„глас на един, който вика в пустинята:
Прав направете пътя на Господа“,
както рече пророк Исая. 24А изпратените бяха от фарисеите. 25И попитаха го, като му рекоха: А защо кръщаваш, ако не си Помазаникът, нито Илия, нито пророкът? 26#Мал. 3:1; Мат. 3:11.В отговор Йоан им каза: Аз кръщавам с вода. Посред вас стои Един, Когото вие не познавате, 27#Йоан 1:15,30; Д.А. 19:4.Онзи, Който иде след мене, [Който ме изпревари], на Когото аз не съм достоен да развържа ремъка на обущата. 28#Съд. 7:24; Йоан 10:40.Това стана във Витания#1:28 В някои ръкописи: Витавара., отвъд Йордан, където Йоан кръщаваше.
Исус, Божият Агнец
29 # Изх. 12:3; Ис. 53:7,11; Йоан 1:36; Д.А. 8:32; 1 Пет. 1:19; 2:24; 3:18; 1 Йоан 2:2; 3:5; 4:10; 1 Кор. 15:3; Гал. 1:4; Евр. 1:3; 2:17; 9:28; Откр. 1:5; 5:6. На другия ден Йоан вижда Исуса, идещ към него, и казва: Ето Божия Агнец, Който носи греха на света! 30#Йоан 1:15,27.Този е, за Когото рекох: След мене иде човек, Който ме изпревари, защото беше по-напред от мене. 31#Мал. 3:1; Мат. 3:6; Марк 1:4; Лука 1:17,76,77; 3:3,4.И аз не Го познавах; но дойдох и кръщавам с вода за това, за да бъде Той изявен на Израил. 32#Мат. 3:16; Марк 1:10; Лука 3:22; Йоан 5:32; 6:27.И Йоан свидетелствува, казвайки: Видях Духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху Него. 33#Мат. 3:11; Д.А. 1:5; 2:4; 10:44; 19:6.И аз не Го познавах; но Онзи, Който ме прати да кръщавам с вода, Той ми рече: Онзи, над Когото видиш да слиза Духът и да почива върху Него, Той е, Който кръщава със Святия Дух. 34И видях, и свидетелствам, че Този е Божият Син.
Първите ученици на Исус
35На другия ден Йоан пак стоеше с двама от учениците си. 36#Йоан 1:29.И като съгледа Исуса, когато минаваше, каза: Ето Божия Агнец! 37И двамата ученика го чуха да говори така, и тръгнаха след Исуса. 38И като се обърна Исус и видя, че идат след Него, каза им: Какво търсите? А те Му рекоха: Равви (което значи: Учителю), къде живееш? 39Каза им: Елате и ще видите. Дойдоха и видяха къде живее, и останаха при Него този ден. Беше около десетия час. 40#Мат. 4:18.Единият от двамата, които чуха от Йоан за Него и Го последваха, беше Андрей, брат на Симон Петър. 41Той първо намери своя брат Симон и му каза: Намерихме Месия (което значи Помазаника). 42#Мат. 16:18.Като го заведе при Исуса, Исус се вгледа в него и рече: Ти си Симон, син Йонов; ти ще се наричаш Кифа (което значи Петър#1:42 Т.е. – Камък, канара.).
Исус призовава Филип и Натанаил
43На другия ден Исус поиска да отиде в Галилея; и намери Филип, и му каза: Ела след Мене. 44#Йоан 12:21.А Филип беше от Витсаида, от града на Андрей и Петър. 45#Бит. 3:15; 49:10; Вт. 18:15,18; Пс. 40:8; Ис. 4:2; 7:14; 9:6; 40:11; 45:8; 53:1; Йер. 23:5; 33:14; Йез. 34:23; 37:24; Дан. 9:24; Мих. 5:2; Зах. 6:12; 9:9; Мат. 2:23; Лука 2:4; 24:27.Филип намери Натанаил и му каза: Намерихме Онзи, за Когото писа Мойсей в закона и за Когото писаха пророците, Исуса, Йосифовия син, Който е от Назарет. 46#Йоан 7:41,42,52.Натанаил му рече: От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип му каза: Ела и виж. 47#Пс. 32:2; 73:1; Йоан 8:39; Рим. 2:28,29; 9:6.Исус видя Натанаил да идва към Него и каза за него: Ето истински израилянин, у когото няма лукавство. 48Натанаил Му каза: Откъде ме познаваш? Исус в отговор му рече: Преди да те повика Филип, видях те като беше под смокинята. 49#Мат. 14:33; 21:5; 27:11,42; Йоан 18:37; 19:3.Натанаил му отговори: Учителю, Ти си Божий Син, Ти си Израилев Цар. 50Исус в отговор му каза: Понеже ти рекох: Видях те под смокинята, вярваш ли? Повече от това ще видиш.
51 # Бит. 28:12; Лука 2:9,13; 22:43; 24:4; Д.А. 1:10. И рече му: Истина, истина ви казвам, [отсега] ще видите небето отворено, и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син.