ПЪРВА КНИГА НА ЦАРЕТЕ 1
БЛБ

ПЪРВА КНИГА НА ЦАРЕТЕ 1

1
Раждането на Самуил
1 # Рут 1:2; 1 Лет. 6:27,34. Имаше един човек от Рама-таим-Софим, от Ефремовата хълмиста земя, на име Елкана, син Ероамов, син Елиуев, син Тоуев, син на Суфа Ефратец. 2Той имаше две жени; името на едната бе Анна, а името на другата – Фенина. И Фенина имаше деца, а Анна нямаше деца.
3 # Изх. 23:14; Вт. 12:5 – 7; 16:16; И.Н. 18:1; Лука 2:41. Този човек тръгваше от града си всяка година и ходеше да се поклони и да принесе жертва на Господа на силите в Сило, където двамата Илиеви синове – Офни и Финехас, бяха свещеници пред Господа. 4#Вт. 12:17,18; 16:11.И когато настъпваше денят, в който Елкана принасяше жертва, той даваше дялове на жена си Фенина и на всичките ѝ синове, и дъщери; 5#Бит. 30:2.а на Анна даваше двоен дял, защото обичаше Анна. Но Господ беше заключил утробата ѝ. 6#Йов 24:21.А съперницата ѝ я дразнеше много, за да я огорчи, загдето Господ беше затворил утробата ѝ. 7(Така ставаше всяка година; колкото пъти отидеше в Господния дом, Фенина я дразнеше; а тя плачеше и не ядеше.) 8#Рут 4:15.Тогава мъжът ѝ Елкана ѝ каза: Анно, защо плачеш? Защо не ядеш? И защо е нажалено сърцето ти? Не съм ли аз за тебе повече от десет сина? 9#1 Ц. 3:3.А като ядоха и пиха в Сило, Анна стана. (А свещеникът Илий седеше на стол при входа на Господния храм.) 10#Йов 7:11; 10:1.И тъй, преогорчена в духа си, тя се молеше на Господа и плачеше горко. 11#Бит. 8:1; 28:20; 29:32; 30:22; Изх. 4:31; Чис. 6:5; 30:3; Съд. 11:30; 13:5; 2 Ц. 16:12; Пс. 25:18.И направи оброк, казвайки: Господи на силите, ако наистина погледнеш благосклонно към скръбта на слугинята Си и си спомниш за мене, и не забравиш сугинята Си, а дадеш на слугинята Си мъжко дете, аз ще го дам на Господа за всички дни на живота му, и бръснач няма да мине през главата му. 12И докато тя продължаваше да се моли пред Господа, Илий забеляза устата ѝ. 13Защото Анна говореше в сърцето си; само устните ѝ се мърдаха и гласът ѝ не се чуваше, затова Илий помисли, че е пияна. 14И рече ѝ Илий: Докога ще си пияна? Остави това твое вино. 15#Пс. 62:8; 142:2.А Анна в отговор рече: Не, господарю мой, аз съм жена преоскърбена в духа си; нито вино, нито спиртно питие съм пила, но излях душата си пред Господа. 16#Вт. 13:13.Не считай слугинята си за лоша жена, защото от голямата си печал и от скръбта си съм говорила досега. 17#Съд. 18:6; Пс. 20:4,5; Марк 5:34; Лука 7:50; 8:48.Тогава Илий отговори: Иди си с мир; и Израилевият Бог нека изпълни прошението, което си отправила към Него. 18#Бит. 33:15; Рут 2:13; Екл. 9:7.А тя каза: Дано слугинята ти придобие благоволението ти. И тръгна по пътя си, и яде, и лицето ѝ не беше вече скръбно.
19 # Бит. 4:1; 30:22. И като станаха рано сутринта, поклониха се пред Господа и се върнаха, прибраха се у дома си в Рама. И Елкана позна жена си Анна, и Господ си спомни за нея. 20И когато се изпълни времето, откак Анна зачена, тя роди син и го нарече Самуил#1:20 Т.е. – Изискан от Бога., защото каза: от Господа го изпросих.
Анна посвещава Самуил
21 # 1 Ц. 1:3. И Елкана с цялата си челяд отиде, за да принесе на Господа годишната жертва и оброка си. 22#Изх. 21:6; 1 Ц. 1:11,28; 2:11,18; 3:1; Лука 2:22.Но Анна не отиде, като каза на мъжа си: Не искам да оти да, докато не се отбие детето, тогава ще го занеса, за да се яви пред Господа и да живее там завинаги. 23#Чис. 30:7; 2 Ц. 7:25.И мъжът ѝ Елкана каза: Направи както смяташ за добре; остани, докато го отбиеш; само Господ да утвърди словото Си! И тъй, жената остана и кърмеше сина си, докато го откърми.
24 # Вт. 12:5,6,11; И.Н. 18:1. И когато го отби, взе го със себе си заедно с едно тригодишно теле и една ефа брашно, и един мях вино, и доведе го в Господния дом в Сило. А детето беше малко. 25#Лука 2:22.И като заклаха телето, донесоха детето при Илий. 26#Бит. 42:15; 4 Ц. 2:2,4,6.И Анна рече: О, господарю мой, заклевам се в живота на душата ти, аз съм жената, която бе застанала тук до тебе, и се молеше на Господа. 27#Мат. 7:7.За това дете се молих; и Господ изпълни прошението ми, което отправих към Него. 28#Бит. 24:26,52; 1 Ц. 1:11,22.Затова и аз го посвещавам на Господа; през всичките дни на живота си ще бъде посветен на Господа. И той се поклони там на Господа.