Maꞈtehˬ 1
AHK

Maꞈtehˬ 1

1
Yeˬsuˇ Ka li-euˬ tsuiꞈ
(Luˇkaꞈ 3.23-38)
1Heu-aˬ, Aˬbyaˬhaˬ hawˇ-eu Daˬbiˇ-ahˇ neh gui ka leꞈ-euˬ Yeˬsuˇ Ka li-euˬ tsuiꞈ meh.
2Aˬbyaˬ-euˬ aˬ li Iˇtsaˆ, Iˇtsaˆ-euˬ aˬ li Yaˬkoˆ, Yaˬkoˆ-euˬ aˬ li Yuˇdaˆ aˬ ha mehˇ nmˇ meh. 3Taˬmaˬ o neh dehꞈ le-euˬ Yuˇdaˆ-euˬ aˬ li Paˬyehˆ hawˇ-eu Zeˬlahˬ, Paˬyehˆ-euˬ aˬ li Heˬzaˬloˬ, Heˬzaˬloˬ-euˬ aˬ li Lam, 4Lam-euˬ aˬ li Aˬmiˇnaˬdehˇ, Aˬmiˇnaˬdehˇ-euˬ aˬ li Naˬshoˬ, Naˬshoˬ-euˬ aˬ li Saˬlaˬmoˬ, 5Laˬhaˇ o neh dehꞈ le-euˬ Saˬlaˬmoˬ-euˬ aˬ li Bawˇza, Luˇta o neh dehꞈ le-euˬ Bawˇza-euˬ aˬ li Awˇbehˆ, Awˇbehˆ-euˬ aˬ li Yeˬshehˇ, 6Yeˬshehˇ-euˬ aˬ li sahˬ paˬ Daˬbiˇ meh. Daˬbiˇ-euˬ aˬ li Sawˇlaˬmoˬ, (Sawˇlaˬmoˬ-euˬ aˬ ma-aˬ, Uˇliˇyaˆ-ahˇ huˬ zahˇ iˇ-euˬ meh), 7Sawˆlaˬmoˬ-euˬ aˬ li Leˬhawˇbamˬ, Leˬhawˇbamˬ-euˬ aˬ li Aˬbiˇyaˬ, Aˬbiˇyaˬ-euˬ aˬ li Aˬsaˬ, 8Aˬsaˬ-euˬ aˬ li Yeˬhawˇshaˬpaˇ, Yeˬhawˇshaˬpaˇ-euˬ aˬ li Yoˇlamˬ, Yoˇlamˬ-euˬ aˬ li Awˇziˇ, 9Awˇziˇ-euˬ aˬ li Yoˇdamˬ, Yoˇdamˬ-euˬ aˬ li Aˬkaˆ, Aˬkaˆ-euˬ aˬ li Heˬsaˬgiˇ, 10Heˬsaˬgiˇ-euˬ aˬ li Maˬnaˇseˬ, Maˬnaˇseˬ-euˬ aˬ li Aˬmo, Aˬmo-euˬ aˬ li Yawˇshiˆ, 11Yawˇshiˆ-euˬ zaˬ Yeˬkawˇniˇ aˬ ha mehˇ nmˇ meh. Heu-aˬ, Iˇsaˬleˬlaˆ tsawˇ haˬ deuˬ Baˬbuˇloˬ miˇ kʼahˬ-ahˇ bi nyehꞈ ka gʼeh-euˬ aˇ yamˬ-ahˇ keuˆ ni gui ka leꞈ-euˬ tsuiꞈ meh.
12Baˬbuˇloˬ miˇ kʼahˬ-ahˇ bi nyehꞈ ka gʼeh gʼaˬ miˇ tsa paˇ gui ka leꞈ-euˬ tsuiꞈ-aˬ, heu loꞈ-ehˇ meh. Yeˬkawˇniˇ-euˬ aˬ li Shaˬtiˇlaˆ, Shaˬtiˇlaˆ-euˬ aˬ li Zeˬluˇbaˬbeˬlaˇ, 13Zeˬluˇbaˬbeˬlaˇ-euˬ aˬ li Aˬbiˇoˆ, Aˬbiˇoˆ-euˬ aˬ li Eˇliˇkmˬ, Eˇliˇkmˬ-euˬ aˬ li Aˬzawˬ, 14Aˬzawˬ-euˬ aˬ li Zaˬdoˆ, Zaˬdoˆ-euˬ aˬ li Aˬcmˬ, Aˬcmˬ-euˬ aˬ li Eˇliˇuˆ, 15Eˇliˇuˆ-euˬ aˬ li Eˇlaˬzaˬ, Eˇlaˬzaˬ-euˬ aˬ li Maˬtaˬ, Maˬtaˬ-euˬ aˬ li Yaˬkoˆ, 16Yaˬkoˆ-euˬ aˬ li Yoˇsehˆ meh. Ka li lehˇ myahˇ-euˬ Yeˬsuˇ-euˬ zaˬ baw aˬ ma Maˬliˇ-aˬ, Yoˇsehˆ-euˬ nymˇ dahˬ meh.
17Aˬbyaˬhaˬ-ahˇ neh Daˬbiˇ-ahˇ keuˆ ni tseˇ oeˬ tsuiꞈ meh. Daˬbiˇ-ahˇ neh Baˬbuˇloˬ miˇ kʼahˬ-ahˇ bi nyehꞈ ka gʼeh-euˬ ziˇ-ahˇ keuˆ ni tseˇ oeˬ tsuiꞈ meh. Kʼoeˇ ziˇ-ahˇ neh Ka li-ahˇ keuˆ ni tseˇ oeˬ tsuiꞈ meh.
Yeˬsuˇ Ka li dehꞈ le-euˬ
(Luˇkaꞈ 2.1-7)
18Yeˬsuˇ Ka li dehꞈ le-euˬ gaˇ kawˆ-aˬ, heu loꞈ-ehˇ meh. Aˬ yawꞈ-euˬ aˬ ma Maˬliˇ-aˬ, Yoˇsehˆ-ahˇ dahˬ dzaˬ-iˇ-eu gʼaˇ duˬ ngehˬ cawˬ tsehˆ taˬ-euˬ meh. Ehˇ kʼawꞈ, Maˬliˇ-aˬ, aˬ yawꞈ nyaꞈ oeˇ mˇ maˬ baˇ mi naˆ-ehˇ, Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ baˬ da neh zaˬ tsehˆ leˇ-euˬ gaˇ kawˆ, yawˬ haˇ yawˬ ha ya siˬ-euˬ meh. 19Yoˇsehˆ-aˬ, yaw tsaˬ yaw dawˇ tsawˇ haˬ tiˬ gʼaˬ pyeuꞈ-eu meh. Ehˇ kʼawꞈ, Maˬliˇ-euˬ myaˆ pyawˬ naˇ mehˇ cawˆ ni aˬ yawꞈ maˬ jahˇ mawꞈ-eu miˇ neh, aˬ yawꞈ-ahˇ maˬ bi siˬ-ehˇ ciˬ cuˇ ni gʼawˬ tsehˆ ma lehˇ noeˬ-euˬ meh. 20Kʼoeˇ loꞈ-ehˇ shaˇ noeˬ luꞈ-eu aˇ yamˬ-ahˇ, aˬ yawꞈ yuꞈ maˆ maˆ-eu laꞈ kʼoeˇ, Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-euˬ mˬ taˆ gʼaˬ kʼehˇ tiˬ gʼaˬ aˬ yawꞈ jawˇ gaˇ doˆ le-awˇ, heu loꞈ-ehˇ ehˇ-eu meh. “Daˬbiˇ-euˬ aˬ li Yoˇsehˆ-oˇ, Maˬliˇ-ahˇ sheuˬ-eu gaˇ kawˆ taˬ noeˬ shaˬ. Aˬ yawꞈ zaˬ tsehˆ leˇ-euˬ-aˬ, Muiˬ-eu shawˇ-eu Yaw sahˇ Miˬyehˇ baˬ da neh meh. 21Aˬ yawꞈ aˬ li tiˬ li ciˬ tehꞈ-a. Aˬ li kʼoeˇ li-ahˇ Yeˬsuˇ lehˇ nawˇ myahˇ nehˬ-awˬ. Aˬ jeˬ miˇ neh ehˇ naˇ, aˬ li kʼoeˇ li-aˬ, aˬ yawꞈ-euˬ tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ iˬ baˇ laꞈ kʼoeˇ ka kʼoꞈ doˆ nehˬ tehꞈ-a.”
22Sahˬpaˬ Miˬyehˇ neh aˬ yawꞈ-euˬ gʼaˇ duˬ ngehˬ dah-eu tsawˇ haˬ deuˬ-ahˇ gʼoe-awˇ ehˇ taˬ-euˬ dawˬ byah laˇ ni, kʼoeˇ loꞈ-ehˇ bi pyeuꞈ laˇ-euˬ meh. 23“Zaˬ miˬ yaw shawˇ tiˬ gʼaˬ zaˬ tsehˆ leˇ-awˇ, aˬ li tiˬ li ciˬ tehꞈ-a. Aˬ li kʼoeˇ li-ahˇ Eˇmaˬnoeˬlaˇ lehˇ myahˇ tehꞈ-a” lehˇ ehˇ taˬ-euˬ dawˬ jaˆ-eu meh. “Eˇmaˬnoeˬlaˇ” lehˇ ehˇ-eu dawˬ tsuiꞈ-aˬ, “Miˬyehˇ aˬ dui nehˬ-ehˇ jawˇ meh” lehˇ ehˇ mawꞈ-eu meh.
24Kʼoeˇ naˇ, Yoˇsehˆ uˬ noeˬ noeˬ laˇ-awˇ, Sahˬpaˬ Miˬyehˇ-euˬ mˬ taˆ gʼaˬ kʼehˇ neh aˬ yawꞈ-ahˇ ehˇ nehˬ-euˬ loꞈ-ehˇ, Maˬliˇ-ahˇ sheuˬ dahˬ dzaˬ-euˬ meh. 25Ehˇ kʼawꞈ, aˬ li kʼoeˇ li maˬ dehꞈ le kʼoeˇ keuˆ ni, aˬ yawꞈ Maˬliˇ nehˬ-ehˇ maˬ yuꞈ taꞈ ni jawˇ-euˬ meh. Aˬ li kʼoeˇ li-ahˇ Yeˬsuˇ lehˇ aˬ yawꞈ myahˇ nehˬ-euˬ meh.

Akha Bible Revision (Latin Script) © Thailand Bible Society, 2011.

Learn More About Akha