مَتّیٰ 5
TUKIR

مَتّیٰ 5

5
حاقیقی خوشواقتلیق
لوقا ۶‏:۲۰‏-۲۳
1عیسی اویشِن جِماغاتی گُروپ، داغا چیقیپ اُتوردی.‏ شَگیرتلِری اُنونگ یانینا گِلدیلِر، 2عیسی هِم اُلارا اُورِتمَگه باشلادی:‏
3‏«‏روحی قاریپلار خوشواقتدیر،
چونکی آسمانینگ پادیشاهلیغی اُلارینگقیدیر.‏
4یاس توتیانلار خوشواقتدیر،
چونکی اُلارا تِسِلّی بِریلِر.‏
5فُروتَن آداملار خوشواقتدیر،
چونکی اُلار یِر یوزونی میراث آلارلار.‏
6عادالاتلیغا آجیغیپ-سوسانلار خوشواقتدیر،
چونکی اُلار دُیارلار.‏
7رِحم اِدیَنلِر خوشواقتدیر،
چونکی اُلارا-دا رِحم اِدیلِر.‏
8قالبی پَکلِر خوشواقتدیر،
چونکی اُلار خودایی گُرِرلِر.‏
9پاراحاتلیق دُرِدیَنلِر خوشواقتدیر،
چونکی اُلارا خودایینگ اُغول‍لاری دییلِر.‏
10تاقوالیق اوچین آزارلانانلار خوشواقتدیر،
چونکی آسمانینگ پادیشاهلیغی اُلارینگقیدیر.‏
11‏«‏مِن سِبَپلی سِوولِن، آزارلانان و ناحاق یِره هِر هیلی غیباتینگیز اِدیلِن ماحالی سیز خوشواقتسینگیز!‏ 12شاتلانینگ، بِگِنینگ، سِبَبی آسماندا آلجاق سیلاغینگیز اولودیر.‏ سیزدِن اُنگ پیغامبارلار-دا شِیدیپ آزارلاندیلار.‏
دوز و ایشیق
مَرقُس ۹‏:۵۰؛ لوقا ۱۴‏:۳۴‏-۳۵
13‏«‏سیز دونیَه‌نینگ دوزوسینگیز، اِمّا دوز طاغامینی ییتیرسه، اُندا اُل نَمه بیلِن دوزلانار؟ داشاری زینگلیپ، آیاق آشاغیندا دِپِلِنمِکدِن باشغا هیچ زادا یاراماز.‏
14‏«‏سیز دونیَه‌نینگ نوریسینگیز.‏ دِپه‌ده قورلان شَهری گوزگَپ بُلماز.‏ 15چیراغی یاقیپ، قابینگ آشاغیندا قُییان دَلدیرلِر.‏ اُنی چیراغدانینگ اوستونده قُییاندیرلار، شُندا اُل اُیدَکیلِرینگ هِمّه‌سینه نور بِریَندیر.‏ 16دِگمه، سیزینگ نورینگیز آداملارینگ اُوونده پارلاسین، شُندا اُلار قاوی ایشلِرینگیزی گُروپ، آسمانداقی آتانگیزی اُوسینلِر.‏
عیسی تُورات بارادا سُز آچیار
17‏«‏مانگا تُورات بیلِن پیغامبارلارینگ یازغیلارینی باطیل اِتمَگَه گِلِندیر دییّپ گومَن اِتمَنگ.‏ مِن باطیل اِتمَگَه دَل-ده، اُلاری یِرینه یِتیرمَگَه گِلدیم.‏ 18سیزه دُغروسینی آیدیارین، آسمان بیلِن یِر گِچیپ گیدیَنچَه، هِمّه زات یِرینه یِتیَنچَه، تُورات‌دان یِکِجه حارپ-دا، بیر نقطه-دا ییتمِز.‏ 19شُنونگ اوچین هِم کیم بو دِستورلارینگ اینگ کیچیسیندِن بیرینی پُزسا و شِیله اِتمِگی باشغالارا اُورِتسه، اُل آسمانینگ پادیشاهلیغیندا اینگ کیچی حاساپلانار.‏ اِمّا کیم بولاری بِرجای اِدیپ، باشغالارا-دا اُورِتسه، اُل آسمانینگ پادیشاهلیغیندا اولی حاساپلانار.‏ 20مِن سیزه شونی آیدیارین:‏ دُغرولیغینگیز دین عُلَمالارینگقی بیلِن فَریسی‌لِرینگکیدِن اولی بُلماسا، آسمانینگ پادیشاهلیغینا آصلا گیرمِرسینگیز.‏
قاهار و حُکوم
21‏«‏سیز آتا-بابالاریمیزا:‏ ‏”‏آدام اُلدورمه، کیم آدام اُلدورسه، حُکومه سِزاوار بُلار“‏ آیدانلارینی اِشیدِنسینگیز.‏#چیقیش ۲۰‏:۱۳ 22اِمّا مِن سیزه شونی آیدایین:‏ اُز دُغانینا قاهارلانان آدام هِم حُکومه سِزاوار بُلار.‏ کیم اُز دُغانینا ‏”‏سامسیق“‏ دییسه، اولی حُکومینه سِزاوار بُلار.‏ حتّیٰ هیچ کیم ‏”‏آحماق“‏ هِم دییمِسین، یُغسام دُوزاخینگ اُدونا سِزاوار بُلار.‏
23‏«‏شُنونگ اوچین قربانلیق جاییندا صاداقا بِرمَگه باریارقانگ، دُغانینگ سِندِن اُیکه-کینه‌سینینگ باردیغی یادینگا دوشسه، 24صاداقانگی قربانلیق جایینگ اُوونده قُی-دا، گیدیپ اُوونچَک دُغانینگ بیلِن یاراش.‏ سُنگرا گِلیپ، صاداقانگی هُدورله.‏
25‏«‏سِن داعواچینگ بیلِن هِنیز یُلدا باریارقانگ یاراش، یُغسام اُل سِنی قاضییا، قاضی هِم زیندان ساقچیسینا تابشیرایماسین.‏ شِیدیپ، سِن زیندانا دوشمِگینگ آخمال.‏ 26سانگا دُغروسینی آیدیارین، اینگ آخیرقیجا سِکّه‌نگی تُلِیَنچَنگ، اُل یِردِن آصلا چیقمارسینگ.‏
زیناکَرلیک
27‏«‏سیز:‏ ‏”‏زینا اِتمه“‏ آیدانلارینی اِشیدِنسینگیز.‏#چیقیش ۲۰‏:۱۴ 28اِمّا مِن سیزه، بیر آیالا هُوِس بیلِن باقان آدام اُز یورِگینده اِییَم اُنونگ بیلِن زینا اِدِندیر دییَّرین.‏ 29ساغ گُزونگ سِنینگ گونَه اِتمِگینگه سِبَپ بُلسا، اُنی سُغروپ چیقار.‏ بیر بُلِک بِدِنینگ یُق بُلماغی هِمّه بِدِنینگ دُوزاخا زینگیلماغیندان قاوودیر.‏ 30ساغ اِلینگ سِنینگ گونَه اِتمِگینگه سِبَپ بُلسا، اُنی چاپیپ زینگ.‏ بیر بُلِک بِدِنینگ یُق بُلماغی هِمّه بِدِنینگ دُوزاخا زینگیلماغیندان قاوودیر.‏
طالاق
مَرقُس ۱۰‏:۱۱‏-۱۲؛ لوقا ۱۶‏:۱۸
31‏«‏شِیله هِم:‏ ‏”‏کیم آیالینی کُووپ گُیبِرسه، اُنگا طالاق نامه‌سینی بِرسین“‏ آیدیلاندیر.‏#قایتادان ۲۴‏:۱ 32اِمّا مِن سیزه دییَّرین، هِر کیم زینادان باشغا سِبَپ بیلِن آیالینی طالاق بِرِن آدام اُنونگ زینا اِتمِگینه سِبَپ بُلیاندیر.‏ طالاق آلان آیال بیلِن اُیلِنِن آدام هِم زینا اِدیَندیر.‏
قاسام ایچمِک بارادا
33‏«‏سیز یِنه قادیمقیلارا:‏ ‏”‏یالاندان قاسام ایچمه، اِمّا خودایینگ اُوونده ایچِن قاساملارینگی بِرجای اِت“‏ آیدانلارینی هِم اِشیدِنسینگیز.‏#لاویلار ۱۹‏:۱۲؛ سانامالار ۳۰‏:۳؛ قایتادان ۲۳‏:۲۲ 34اِمّا مِن سیزه آصلا قاسام ایچمَنگ دییَّرین:‏ نه آسمانا، چونکی آسمان خودایینگ تاختیدیر، 35نه یِره، چونکی یِر اُنونگ آیاقلارینینگ دوشِکدیر، نه-ده اورشلیمه، چونکی اُل بِییک پادیشاهینگ شَهریدیر.‏ 36اُز باشینگیزا هِم قاسام ایچمَنگ، سِبَبی سیز اُنونگ یِکه قیلینی-دا آق یا قارا اِدیپ بیلیَن دَلسینگیز.‏ 37سیزینگ ‏”‏هاووانگیز“‏ هاووا، ‏”‏یُغونگیز“‏ یُق بُلسون.‏ موندان آرتیغی شِیطانداندیر.‏
گُزه – گُز، دیشه – دیش
لوقا ۶‏:۲۹‏-۳۰
38‏«‏سیز:‏ ‏”‏گُزه – گُز، دیشه – دیش“‏ آیدانلارینی اِشیدِنسینگیز.‏#چیقیش ۲۱‏:۲۴؛ قایتادان ۱۹‏:۲۱ 39اِمّا مِن سیزه شونی آیدایین:‏ یامان آداما قارشی دورما.‏ سِنینگ ساغ یانگاغینگا اورانا، بِیلِکی یانگاغینگی-دا توت.‏ 40سِنینگ بیلِن داعوالاشیپ، کُینِگینگی آلجاق بُلیانا دُنونگی-دا بِر.‏ 41کیم سِنی اُزی بیلِن بیر کیلومِتر یُل یُریمَگه مِجبور اِتسه، سِن اُنونگ بیلِن ایکی کیلومِتر یُل یُری.‏ 42دیلَنه – بِر، قارض دیلِیَندِن یوزونگی اُوورمه.‏
دوشمانلارینگیزی سُیونگ
لوقا ۶‏:۲۷‏-۲۸، ۳۲‏-۳۶
43‏«‏سیز:‏ ‏”‏هِمسایانگی سُی، دوشمانینگی ییگرِن“‏ آیدانلارینی هِم اِشیدِنسینگیز.‏#لاویلار ۱۹‏:۱۸ 44اِمّا مِن سیزه شونی آیدایین:‏ دوشمانلارینگیزی سُیونگ، اُزونگیزی اِذیِت بِریَنلِر اوچین دُغا اِدینگ.‏ 45شُندا سیز آسمانداقی آتانگیزینگ اُغول‍لاریدیغینگیزی بِلّی اِدِرسینگیز.‏ آسمانداقی آتانگیز اُز گونِشینی یامانلارینگ و یاخشیلارینگ هِم اوستونه دُغدوریار، یاغمیرینی دُغریلارینگ و اِگریلِرینگ هِم اوستونه یاغدیریار.‏ 46سیز اُزونگیزی سُییَنلِری سُییَن بُلسانگیز، اُندا نَمه سیلاق آلارسینگیز؟ مالییات آلیانچیلار-دا#۵‏:۴۶ اُل زاماندا مالییات آلیانچیلارینگ آدی تِلِکه تانیلیپدی، چونکی باج آلییاردیلار.‏ شِیله اِتمِیَرمی نَمه؟ 47دینگه اُز دُستلارینگیزا سالام بِریَن بُلسانگیز، اُندا نَمه آرتیقماچ ایش اِدیَرسینگیز؟ بُت‌پَرَستلِر-ده شِیله اِتمِیَرمی؟ 48شِیلِلیکده، آسمانداقی آتانگیزینگ کَمیل بُلشی یالی، سیز هِم کَمیل بُلونگ.‏»‏