مَتّیٰ 1
TUKIR

مَتّیٰ 1

1
عیسی مسیحینگ نِسلی
لوقا ۳‏:۲۳‏-۳۸
1ابراهیم و داوود اُغلی بُلان عیسی مسیحینگ نِسلی اینه، شِیلِدیر:‏
2ابراهیم اسحاقینگ آتاسیدی، اسحاق یعقوبینگ آتاسیدی، یعقوب یهودا و اُنونگ دُغانلارینینگ آتاسیدی.‏
3یهودا فارِص بیلِن زارِحینگ آتاسیدی، اُلارینگ اِنه‌سی تاماردی.‏ فارِص حِصرونینگ، حِصرون هِم آرامینگ آتاسیدی.‏
4آرام عمینادابینگ، عمیناداب نَحشونینگ، نَحشون هِم سالمونینگ آتاسیدی.‏
5سالمون بوعَزینگ آتاسیدی، اُنونگ اِنه‌سی راحابدی.‏ بوعَز عوبیدینگ آتاسیدی، اُنونگ اِنه‌سی روتدی.‏ عوبید یَسانینگ آتاسیدی.‏
6یَسا داوود پادیشاهینگ آتاسیدی.‏ داوود سلیمانینگ آتاسیدی.‏ سلیمانینگ اِنه‌سی اوریانینگ دول آیالی باتشِبادی.‏
7سلیمان رِحُبعامینگ، رِحُبعام اَبیانینگ، اَبیا آسانینگ آتاسیدی.‏
8آسا یِهوشافاطینگ، یِهوشافاط یورامینگ، یورام عُزیانینگ آتاسیدی.‏
9عُزیا یوتامینگ، یوتام آحازینگ، آحاز حِزِقیانینگ آتاسیدی.‏
10حِزِقیا مَنَسینینگ، مَنَسی آمونینگ، آمون یوشیانینگ آتاسیدی.‏
11یوشیا بابِل تَبعیدینده دُغان یِکُنیانینگ و اُنونگ دُغانلارینینگ آتاسیدی.‏
12یِکُنیا بابِل تَبعیدیندِن سُنگرا دُغان سالتیئیلینگ آتاسیدی.‏ سالتیئیل زِروبابِلینگ آتاسیدی.‏
13زِروبابِل اَبیهودینگ، اَبیهود ایلیاقیمینگ، ایلیاقیم عازورینگ آتاسیدی.‏
14عازور صادوقینگ، صادوق یاقیمینگ، یاقیم اِلیهودینگ آتاسیدی.‏
15اِلیهود ایلعازَرینگ، ایلعازَر ماتانینگ، ماتان یعقوبینگ آتاسیدی.‏
16یعقوب مریمینگ آدامسی یوسفینگ آتاسیدی، مریمدِن بُلسا مسیح دییّپ آدلاندیریلان عیسی دُغدی.‏
17شِیلِلیکده، ابراهیمدان داوودا چِنلی بُلان نِسیل‍لِر جِمی اُن دُرت آرقادیر.‏ داوودّان بابِل تَبعیدینه چِنلی هِم اُن دُرت، بابِل تَبعیدیندِن مسیحه چِنلی هِم اُن دُرت آرقادیر.‏
عیسی مسیح دُغیار
لوقا ۲‏:۱‏-۷
18عیسی مسیحینگ دُغومی شِیله بُلدی:‏ اُنونگ اِنه‌سی مریم بیلِن یوسف آداغیلیدی، اِمّا اُلار هِنیز بیرلِشمَکَلِر، مریم اُزونینگ مُقادِّس روح بیلِن گُورِلی بُلاندیغینی بیلدی.‏ 19اُنونگ آداغیلیسی یوسف دُغری بیر آدامدی، شُنگا گُرَه اُل مریمینگ ایله ماسغارا بُلماغینی ایسلِمَن، اُنی گوزگین آیریپ گُیبِرمِگی یورِگینه دوودی.‏ 20اِمّا یوسف مونی نییِتینه دووِندِن سُنگ، خودایینگ بیر پِریشده‌سی اُنونگ دیشینه گیریپ:‏ ‏«‏اِی داوود اُغلی یوسف!‏ سِن مریم بیلِن اُیلِنمِکدِن قُرقما، سِبَبی اُنونگ گُوره‌سیندَکی چاغا مُقادِّس روحونگ اوستو بیلِندیر.‏ 21اُل بیر اُغول دُغرار، سِن اُنونگ آدینا عیسی#۱‏:۲۱ عیسی – بو آد ‏«‏خودای نِجات بِریَر»‏ دییمِگی بیلدیردیَر.‏ داقارسینگ، سِبَبی اُل اُز خالقینی گونَه‌لِریندِن نِجات بِرِر»‏ دییدی.‏ 22‏-23بولارینگ هِمّه‌سی خودایینگ پیغامباری سِبَبی:‏
‏«‏اینه، بیر باکِره قیز گُورِلی بُلوپ، اُغول دُغرار.‏
اُنونگ آدینا عِمانوئیل داقارلار»‏#اِشعیا ۷‏:۱۴
دییّپ آیدان سُزونینگ بِرجای بُلماغی اوچین بُلدی.‏ بو آد ‏«‏خودای بیزینگ بیلِندیر»‏ دییِن مَعنینی بیلدیردیَر.‏
24یوسف اوقودان اُیانانسُنگ، خودایینگ پِریشده‌سینینگ دِستورینی یِرینه یِتیردی-ده، مریم بیلِن اُیلِندی.‏ 25اِمّا مریم اُغلونی دُغوریانچا، یوسف اُنگا یاناشمادی.‏ یوسف دُغان چاغانینگ آدینا عیسی داقدی.‏