མི་ཀཱ 1:15

མི་ཀཱ 1:15 TOT11

ཀྱེ། མ་རེ་ཤའི་ཡུལ་མི་རྣམས། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱོད་ཚོ་དགྲ་བོ་ཞིག་གི་ལག་ཏུ་རྩིས་སྤྲོད་གནང་ཞིང་། དགྲ་བོ་དེས་ཁྱོད་ཚོའི་གྲོང་ཁྱེར་དབང་དུ་བསྡུས་ཏེ། ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པའི་འགོ་བྱེད་རྣམས་ཨ་དུལ་ལམ་གྱི་བྲག་ཕུག་ཁག་ཏུ་གབ་དགོས་རྒྱུ་ཡིན།
TOT11: Tibetan Old Testament 2011
Share