མི་ཀཱ 1:13

མི་ཀཱ 1:13 TOT11

ཀྱེ། གྲོང་ཁྱེར་ལ་ཀིཤིའི་ཡུལ་མི་རྣམས། ཁྱོད་ཚོའི་རྟ་རྣམས་ཤིང་རྟར་སྦྱོར་ཤིག། ཁྱོད་ཚོས་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་སྡིག་པར་དཔེ་བླངས་ནས་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་ལའང་སྡིག་པ་བྱེད་དུ་བཅུག་ཡོད།
TOT11: Tibetan Old Testament 2011
Share