མི་ཀཱ 1:12

མི་ཀཱ 1:12 TOT11

གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕྱོགས་ནས་རྐྱེན་ངན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་གྱི་ཉེ་འགྲམ་དུབསླེབས་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས། མ་རོད་ཀྱི་ཡུལ་མི་རྣམས་ཐར་པའི་རེ་འདོད་བྱེད་ནས་སྒུག་བསྡད་ཡོད།
TOT11: Tibetan Old Testament 2011
Share