ཡེར་མི་ཡཱ 33:4

ཡེར་མི་ཡཱ 33:4 TOT11

ང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་གྱི་ཁང་པ་རྣམས་དང་། ཡ་ཧུ་དཱའི་རྒྱལ་པོའི་ཕོ་བྲང་ལ་མཐའ་སྐོར་བ་དང་འཐབ་རྒོལ་བྱེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དེ་བཤིགས་པར་འགྱུར་ཟེར་བརྗོད་རྒྱུ་ཡིན་ནོ།
TOT11: Tibetan Old Testament 2011
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to ཡེར་མི་ཡཱ 33:4