ཡེར་མི་ཡཱ 33:16

ཡེར་མི་ཡཱ 33:16 TOT11

ཡ་ཧུ་དཱ་དང་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་གྱི་མི་མང་སྐྱོབས་པ་དང་དེ་ཚོ་བདེ་འཇགས་སུ་གནས་སོ། གྲོང་ཁྱེར་དེར་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚོའི་ཐར་པ་ཅེས་འབོད་པར་བྱའོ།
TOT11: Tibetan Old Testament 2011
Share