ཡེར་མི་ཡཱ 33:14

ཡེར་མི་ཡཱ 33:14 TOT11

གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ། ངས་ཨིསི་རཱཨེལ་དང་ཡ་ཧུ་དཱའི་མི་མང་ལ་ཁས་ལེན་གྱིས་པ་རྣམས་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པའི་དུས་ཚོད་དེ་སླེབས་བཞིན་ཡོད།
TOT11: Tibetan Old Testament 2011
Share