ཡེ་ཤ་ཡཱ 49:6

ཡེ་ཤ་ཡཱ 49:6 TOT11

གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ལ་བཀའ་གནང་བ། ཀྱེ་ངའི་ཞབས་ཕྱི་ཁྱོད་ཆད་ལས་དོན་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད། ཨིསི་རཱཨེལ་མི་མང་གསོན་པོ་ལུས་པ་ཚོའི། ཆེ་མཐོང་ཁྱོད་ཀྱིས་སླར་གསོ་བྱེད་པའི་ཁར། ཁྱོད་ནི་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད། ང་ཡིས་ཁྱོད་ལ་འོད་ཅིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན། དེར་བརྟེན་འཛམ་གླིང་ཡོངས་རྫོགས་སྐྱོབ་པར་འགྱུར།
TOT11: Tibetan Old Testament 2011
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to ཡེ་ཤ་ཡཱ 49:6