ཡེ་ཤ་ཡཱ 49:26

ཡེ་ཤ་ཡཱ 49:26 TOT11

ང་ཡིས་ཁྱོད་ལ་མནར་གཅོད་གཏོང་མཁན་རྣམས། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གསོད་དུ་འཇུག་པར་བྱེད། དེ་ཚོ་སྲོག་གཅོད་ཁྲོ་བ་དྲག་པོས་བཟིའོ། དེ་ནས་འགྲོ་བ་མི་རིགས་ཚང་མ་ཡིས། ཁྱོད་ལ་སྐྱབས་ནས་རང་དབང་གཏོང་མཁན་ང་། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་ཤེས་པར་འགྱུར། ང་ནི་ཨིསི་རཱཨེལ་མཐུ་སྟོབས་ཅན་གྱི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དེ་ཚོས་ཤེས༎
TOT11: Tibetan Old Testament 2011
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to ཡེ་ཤ་ཡཱ 49:26