ཡེ་ཤ་ཡཱ 49:19

ཡེ་ཤ་ཡཱ 49:19 TOT11

ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ནི་གྱང་གོག་ལུང་སྟོང་དུ་འགྱུར་ཡོད། དེ་རུ་གནས་སྡོད་བྱེད་པར་ཡོང་མི་ཚོར། ད་ཆ་དེ་ནི་ཧ་ཆང་ཆུང་བར་འགྱུར། ཁྱོད་ལ་གྱང་གོག་ནང་དུ་སྤངས་མཁན་ཚོ། ཁྱོད་ནས་ཧ་ཅང་ཐག་རིང་བསྐྱེལ་བར་འགྱུར།
TOT11: Tibetan Old Testament 2011
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to ཡེ་ཤ་ཡཱ 49:19