ཡེ་ཤ་ཡཱ 49:17

ཡེ་ཤ་ཡཱ 49:17 TOT11

ཁྱོད་ལ་སྐྱར་བཟོ་གནང་མཁན་མགྱོགས་པོར་ཕེབས། ཁྱོད་ལ་འཇིག་པར་བྱ་མཁན་ཐོན་པར་འགྱུར།
TOT11: Tibetan Old Testament 2011
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to ཡེ་ཤ་ཡཱ 49:17