ཡེ་ཤ་ཡཱ 49:15

ཡེ་ཤ་ཡཱ 49:15 TOT11

དེར་བརྟེན་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ལན་འདེབས་གནང་བ་ལ། བུ་མེད་ཞིག་གིས་རང་ཕྲུག་བརྗེད་ཐུབ་བམ། མོ་ལ་སྐེས་པའི་ཕྲུ་གུར་མི་བརྩེའམ། མ་ཞིག་རང་གི་ཕྲུ་གུར་བརྗེད་ན་ཡང། ང་ཡིས་ཁྱོད་ཚོར་ནམ་ཡང་བརྗེད་མི་འགྱུར།
TOT11: Tibetan Old Testament 2011
Share