ཡེ་ཤ་ཡཱ 49:10

ཡེ་ཤ་ཡཱ 49:10 TOT11

དེ་ཚོ་ལྟོགས་སྐོམ་ནམ་ཡང་མི་འགྱུར་རོ། དེ་ཚོར་ཉི་དང་བྱེད་ཐང་དྲོད་ཀྱི་མི་མནར་རོ། དེ་ནི་བྱམས་པས་འཁྲིད་པའི་རྐྱེན་ཡིན་ནོ། ཁོང་གིས་དེ་ཚོ་ཆུ་མིག་ཁར་འཁྲིད་དོ།
TOT11: Tibetan Old Testament 2011
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to ཡེ་ཤ་ཡཱ 49:10