ཡེ་ཤ་ཡཱ 11:2

ཡེ་ཤ་ཡཱ 11:2 TOT11

གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཐུགས་ཉིད་ཀྱིས། མི་མང་ཐོག་ཏུ་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་བའི་ཕྱིར། ཁོང་ལ་ཤེས་རབ་དང་ཡོན་ཏན་དང་རིགས་རྩལ་བཅས་གནང་བར་འགྱུར། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཐུགས་དགོངས་ཁག། ཁོང་གིས་མཁྱེན་ནས་ཁོང་ལ་གུས་བཀུར་ཞུས་པ་དང།
TOT11: Tibetan Old Testament 2011
Share