ཡེ་ཤ་ཡཱ 11:15

ཡེ་ཤ་ཡཱ 11:15 TOT11

གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ཨི་ཇིབ་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཆ་ཤས་ཤིག་སྐམ་པར་མཛད་པ་དང། ཁོང་གིས་ཡུབ་རད་གཙང་པོ་ཡང་སྐམ་པ་གནང་རྒྱུར་རླུང་ཚ་པོ་རྒྱབ་བཅུག་ནས། དེ་ལ་ཆུ་མིག་ཆུང་ཆུང་བདུན་དུ་བགོས་ཡོང། མི་སུ་ཡང་དེ་རྒལ་ནས་བསྐྱོད་ཐུབ་ཡོང།
TOT11: Tibetan Old Testament 2011
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to ཡེ་ཤ་ཡཱ 11:15