ཡེ་ཤ་ཡཱ 11:13

ཡེ་ཤ་ཡཱ 11:13 TOT11

དེ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ཡ་ཧུ་དཱ་པར་ཕྲག་དོག་མི་བྱེད་པ་དང། ཡ་ཧུ་དཱ་པ་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་དགྲ་བོར་བྱེད་པར་མི་འགྱུར་རོ།
TOT11: Tibetan Old Testament 2011
Share