ཡེ་ཤ་ཡཱ 11:1

ཡེ་ཤ་ཡཱ 11:1 TOT11

དཱ་བིད་ཀྱི་རྒྱལ་བརྒྱུད་ནི་བཅད་པའི་ཤིང་དང་འདྲའོ། འོན་ཀྱང་སྡོང་དུམ་ནས་ཡལ་ག་གསར་པ་རྣམས་རྒྱས་པ་ལྟར་དཱ་བིད་ཀྱི་རིགས་བརྒྱུད་ནས་རྒྱལ་པོ་གསར་པ་ཞིག་ཡོང་བར་འགྱུར་རོ།
TOT11: Tibetan Old Testament 2011
Share