मत्ती 1
सरल नेपाली

मत्ती 1

1
येशू ख्रीष्‍टका पुर्खाहरू
(लूका ३:२३-३८)
1अब्राहाम र दाऊदका सन्‍तान येशू ख्रीष्‍टको वंशावली– 2अब्राहामका छोरा इसहाक थिए, इसहाकका छोरा याकूब, याकूबका छोराहरू यहूदा र उनका दाजुभाइहरू थिए। 3यहूदाका तामारपट्टिका छोरा फारेस र जाहेर, फारेसका छोरा हेस्रोन, हेस्रोनका छोरा आराम, 4आरामका छोरा अम्‍मीनादाब, अम्‍मीनादाबका छोरा नहशोन, नहशोनका छोरा सल्‍मोन, 5सल्‍मोनका राहाबपट्टिका छोरा बोअज, बोअजका रूथपट्टिका छोरा ओबेद, ओबेदका छोरा यिशै 6#२ राजा 24:14,15; २ इतिहास 36:10; यर्मिया 27:20र यिशैका छोरा राजा दाऊद थिए।
दाऊदका छोरा सोलोमन थिए। तिनकी आमा उरियाहकी स्‍वास्‍नी थिइन्। 7सोलोमनका छोरा रहबाम, रहबामका छोरा अबिया, अबियाका छोरा आसा, 8आसाका छोरा यहोशापात, यहोशापातका छोरा यहोराम, यहोरामका छोरा उज्‍जियाह, 9उज्‍जियाहका छोरा योताम, योतामका छोरा आहाज, आहाजका छोरा हिजकिया, 10हिजकियाका छोरा मनश्‍शे, मनश्‍शेका छोरा आमोन र आमोनका छोरा योशियाह थिए। 11बेबिलोन लगिने बेलामा योशियाहका छोरा यकोनियास र तिनका भाइहरू जन्‍मे।
12बेबिलोनमा लगिएपछि यकोनियासका छोरा शालतिएल जन्‍मे, शालतिएलका छोरा यरुबाबेल, 13यरुबाबेलका छोरा अबिउद, अबिउदका छोरा एल्‍याकीम, एल्‍याकीमका छोरा आजोर, 14आजोरका छोरा सादोक, सादोकका छोरा आखिम, आखिमका छोरा एलिउद, 15एलिउदका छोरा एलाजार, एलाजारका छोरा मत्तान, मत्तानका छोरा याकूब, 16र याकूबका छोरा योसेफ भए। योसेफचाहिँ येशू ख्रीष्‍टकी आमा मरियमका लोग्‍ने थिए। यिनै मरियमले ख्रीष्‍ट भनिने येशूलाई जन्‍माइन्।
17यसरी अब्राहामदेखि दाऊदसम्‍म चौध पुस्‍ता हुन्‍छ अनि दाऊददेखि इस्राएलीहरू बेबिलोनमा लगिएको बेलासम्‍म चौध पुस्‍ता नै हुन्‍छ। अनि त्‍यस समयदेखि ख्रीष्‍ट जन्‍मिने समयसम्‍म फेरि चौध पुस्‍ता नै हुन आउँछ।
येशू ख्रीष्‍टको जन्‍म
(लूका २:१-७)
18 # लूका 1:27 अब येशू ख्रीष्‍टको जन्‍म यसरी भयो– उहाँकी आमा मरियमको योसेफसँग विवाह हुने कुरा छिनिसकेको थियो। उनीहरूको विवाह हुनुभन्दा पहिले नै मरियम पवित्र आत्‍माबाट गर्भवती भएकी थिइन्। 19योसेफ धर्मी मानिस थिए। त्‍यसो हुँदा उनले मानिसको सामुन्‍ने मरियमलाई नराम्रो नहोस् भनेर सुटुक्‍क त्‍याग्‍ने विचार गरे। 20यस्‍तो विचार गरिरहँदा परमप्रभुका स्‍वर्गदूत उनको सपनामा देखा परेर भने, “ए दाऊद वंशको योसेफ, तिमी मरियमलाई ल्‍याउन नडराऊ। उनको गर्भ त पवित्र आत्‍माबाट रहेको हो। 21#लूका 1:31उनले छोरो पाउनेछिन्। ती बालकको नाउँ तिमीले येशू राख्‍नू किनभने उहाँले आफ्‍ना मानिसहरूलाई पापबाट छुटकारा दिनुहुनेछ।”
22परमेश्‍वरले अगमवक्ताबाट बोल्‍नुभएका यी कुरा पूरा होऊन् भनेर यो भएको हो– 23#यशैया 7:14“हेर, कन्‍येकेटीको गर्भ रहनेछ र तिनले छोरो पाउनेछिन्। अनि मानिसहरूले उहाँलाई इम्‍मानुएल भन्‍नेछन्।” इम्‍मानुएल भनेको चाहिँ परमेश्‍वर हामीसित हुनुहुन्‍छ।
24योसेफ निद्राबाट बिउँझे र स्‍वर्गदूतले सपनामा भनेका कुरा मानेर मरियमलाई विवाह गरी आफूकहाँ ल्‍याए। 25#लूका 2:21तर मरियमले छोरो नजन्‍माउञ्‍जेल उनले तिनीसित सहवासचाहिँ गरेनन्। मरियमले छोरा जन्‍माएपछि योसेफले ती बालकको नाउँ येशू राखे।

नेपाल बाइबल सोसाइटी २००८


Learn More About सरल नेपाली पवित्र बाइबल