San Mateo 1
COKNT

San Mateo 1

1
Aꞌɨ́ɨmaj ɨ huásimuaꞌmuaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús
(Lc. 3:23-38)
1Aꞌíi mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ huásimuaꞌmuaꞌ ɨ Jesús tɨ Cɨríistuꞌ puéꞌeen ɨ tɨ aꞌɨ́ɨjma jitze eerámaꞌcan ɨ David, ajta aꞌɨ́jcɨ ɨ Abraham.
2Abraham pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Isaac, ajta aꞌɨ́jna ɨ Isaac, aꞌɨ́j puꞌijta táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Jacob, ajta aꞌɨ́jna ɨ Jacob, aꞌɨ́ɨjma pu tyiyóomuaꞌaj taꞌraa aꞌɨ́jna ɨ Judá, ajta séecan ɨ maj ihuáamuaꞌmuaꞌ puéꞌeen ɨ Judá. 3Ajta aꞌɨ́jna ɨ Judá aꞌɨ́ɨ pu huaꞌ táataj puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́ɨjma ɨ Fares ajta ɨ Zérah, ajta aꞌɨ́ɨn huaꞌ náanacaꞌaj ɨ Tamar. Ajta aꞌɨ́jna ɨ Fares, aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Esrón, ajta ɨ Esrón aꞌɨ́j puꞌijta táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej ɨ Aram. 4Aram pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Aminadab, ajta aꞌɨ́jna ɨ Aminadab aꞌɨ́j puꞌijta táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Nahasón, ajta jeꞌen Nahasón tyiyóoj taꞌraa tɨ aꞌyan ántyapuaacaꞌaj tɨjɨn Salmón. 5Ajta aꞌɨ́jna ɨ Salmón aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Booz, ajta ɨ náanajraꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Booz aꞌyaa pu ántyapuaacaꞌaj tɨjɨn Rahab. Ajta aꞌɨ́jna ɨ Booz, aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Obed, ajta ɨ náanajraꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Obed aꞌyaa pu ántyapuaacaꞌaj tɨjɨn Rut. Ajta aꞌɨ́jna ɨ Obed, aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Isaí, 6ajta aꞌɨ́jna ɨ Isaí pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ David, ɨ tɨ rey jɨmeꞌ tyiꞌtyávaacaꞌaj.
Aꞌɨ́jna ɨ David aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Salomón, ajta ɨ náanajraꞌ aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej ɨ Urías tɨ jatyéviꞌtɨnyaꞌaj. 7Salomón pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Roboam, ajta aꞌɨ́jna ɨ Roboam, aꞌɨ́ɨ puꞌijta táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej ɨ Abías, ajta aꞌɨ́jna ɨ Abías, aꞌɨ́ɨ puꞌijta táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Asá. 8Asá pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Josafat, ajta aꞌɨ́jna ɨ Josafat aꞌɨ́ɨ puꞌijta táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Joram, ajta jeꞌen aꞌɨ́jna ɨ Joram, aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Uzías. 9Ajta aꞌɨ́jna ɨ Uzías, aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Jotam, ajta aꞌɨ́jna ɨ Jotam aꞌɨ́ɨ puꞌijta táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Acaz, ajta aꞌɨ́jna ɨ Acaz, aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Ezequías. 10Ezequías pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Manasés, ajta aꞌɨ́jna ɨ Manasés aꞌɨ́ɨ puꞌijta táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Amón, ajta aꞌɨ́jna ɨ Amón, aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Josías. 11Ajta aꞌɨ́jna ɨ Josías, aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Jeconías, ajta aꞌɨ́ɨjma ɨ ihuáamuaꞌmuaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jeconías, aꞌájna matɨꞌɨj huojoꞌvíꞌtɨj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan ɨ séej chuéj japua tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Babilonia.
12Matɨꞌɨj huojoꞌvíꞌtɨj, Jeconías pu séej tyiyóoj taꞌraa tɨ aꞌyan ántyapuaacaꞌaj tɨjɨn Salatiel, ajta aꞌɨ́jna ɨ Salatiel, aꞌɨ́j pu tyiyóoj taꞌraa ɨ Zorobabel. 13Zorobabel pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Abiud, ajta aꞌɨ́jna ɨ Abiud aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Eliaquim, ajta aꞌɨ́jna ɨ Eliaquim, aꞌɨ́ɨ puꞌijta táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Azor. 14Ajta aꞌɨ́jna ɨ Azor, aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Sadoc, ajta aꞌɨ́jna ɨ Sadoc, aꞌɨ́ɨ puꞌijta táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Aquim, ajta aꞌɨ́jna ɨ Aquim, aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Eliud. 15Ajta aꞌɨ́jna ɨ Eliud, aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Eleazar, ajta aꞌɨ́jna ɨ Eleazar, aꞌɨ́ɨ pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Matán, ajta aꞌɨ́jna ɨ Matán, aꞌɨ́j puꞌijta táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ Jacob. 16Jacob pu táatajraꞌ puéꞌeenyeꞌej aꞌɨ́jcɨ ɨ José, ɨ cɨ́naꞌraꞌan aꞌɨ́jcɨ ɨ Maríia, ajta aꞌɨ́jna ɨ Maríia aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej ɨ náanajraꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús, ɨ tyaj aꞌyan jatamuáꞌmuaj tɨjɨn Cɨríistuꞌ.
17Aꞌyaa mu mij tamuáamuataꞌ japuan muáacuaj aráꞌasej ɨ maj jitzán eeráanyej aꞌɨ́jcɨ ɨ Abraham, ꞌasta naꞌaj quee huanɨeꞌhuacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ David, majta aꞌyan chaꞌtaj manaꞌaj aráꞌasej ɨ maj aꞌɨ́jna jitze eeráanyej ɨ David, matɨꞌɨj huojoꞌvíꞌtɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan aꞌájna a Babilonia, majta aꞌyan chaꞌtaj manaꞌaj tamuáamuataꞌ japuan muáacuaj tyityaꞌráꞌaxcaa tɨꞌɨj huanɨeꞌhuacaꞌ ɨ Cɨríistuꞌ.
Tɨꞌɨj Jesús huanɨeꞌhuacaꞌ
(Lc. 2:1-7)
18Aꞌyaa pu tyuꞌnɨéꞌhuacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen. Aꞌɨ́ɨ pu náanajraꞌ aꞌɨ́jna ɨ Maríia, tɨ ajta arí jáatzaahuaj tɨꞌij huatyévicheꞌen aꞌɨ́jcɨ jamuán ɨ José, ajta matɨꞌɨj quee xu néemiꞌij huatyáꞌcaj aj puꞌij páꞌrɨꞌɨj huataséjre ɨ jucáaraꞌ jitze, aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan huarɨ́j ɨ muárɨeꞌriaꞌraꞌ jɨmeꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios. 19Ajta aꞌɨ́jna ɨ José ɨ tɨ jaꞌancuréꞌviꞌtɨj tyámuaꞌ pu tyíꞌtyevistacaꞌaj, aꞌɨ́j pu jɨn quee jaxɨeꞌvaꞌcaꞌaj tɨ puéjtzij jaatáꞌan huaꞌ tzajtaꞌ ɨ tyeɨ́tyee, aꞌyaa puꞌij tyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj tɨ jaatátoonyij avíitzij jɨmeꞌ. 20Tɨꞌɨj arí jaaxáꞌpuɨꞌɨntarej tɨꞌij aꞌyan huárɨnyij, sɨ́ɨj pu ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ jimi huataséjre tɨꞌɨj ooj tyácusimaꞌaj, aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—José, mu paj aꞌɨ́j jitze eerámaꞌcan ɨ David, capáj tyíꞌtzɨɨnyeꞌej paj jaꞌancuréꞌviꞌtɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ Maríia, jiꞌnye ɨ tɨ huataséjre ɨ jucáaraꞌ jitze, aꞌɨ́j pu jɨn huataséjre ɨ muárɨeꞌriaꞌraꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios. 21Maríia pu tyáatacan tyiyóoj taꞌmej, aꞌyaa pej pij jaatámuaꞌtyij tɨjɨn JESÚS. Aꞌyaa pu antyapuáaj jaꞌmej, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu huaꞌ japua huatányuusij ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ ɨ maj ootyáꞌɨtzeerej ɨ Dios jimi.
22Aꞌyaa pu tyuꞌrɨ́j tɨꞌij aꞌyan tyaꞌróoꞌastej jeꞌej tɨ tyuꞌtaxájtacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyíꞌxaxaꞌtaꞌaj ɨ tavástaraꞌ jitze maꞌcan aꞌyan tɨjɨn:
23Páꞌrɨꞌɨj pu huataséjreꞌsij ɨ jucáaraꞌ jitze ɨ íitɨꞌ tɨ quee xu aꞌtɨ́j jatyéviꞌtɨn,
aꞌɨ́ɨ pu tyiyóoj taꞌmej tyáatacan, aꞌyaa mu mij jaatámuaꞌsij tɨjɨn Emanuel.
Aꞌɨ́jna nyúucarij Emanuel,
aꞌyaa pu huatóomuaꞌaj tɨjɨn: Dios pu tajamuán yésejreꞌ.
24Tɨꞌɨj huájɨj aꞌɨ́jna ɨ José, aj puꞌij aꞌyan huarɨ́j jeꞌej tɨ tyaatéꞌexaa aꞌɨ́jna ɨ tɨ tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, aj puꞌij jaꞌancuréꞌviꞌtɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ Maríia. 25Ajta tɨꞌɨj quee xu jamuán huiꞌcáriaꞌcaj aꞌɨ́ɨ pu ɨ Maríia tyiyóoj taꞌraj tyáatacan, aj puꞌij José aꞌyan jaatamuaꞌaj tɨjɨn JESÚS.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About El Nuevo Testamento y Salmos