Mat. 5
NDAU

Mat. 5

5
Chumairo yepaMutunhu
1Naye echiona mbungano zhinji, wakakwira mutunhu, naapo agara pashi, vadzidzi vake vakauya kwaari; 2wakashama muromo wake, wakavadzidzisa echiti.
Kudakara kweGwinyiso
(Ruka 6:20-23)
3“Vanomuchena varombo vomweya,
ngokuti ngehwavo umambo hwomudenga.
4Vanomuchena vanotsumba,
ngokuti vanozoembedzerwa.
5Vanomuchena vakapfaa,
ngokuti vanozogara
nhaka yomunyika.
6Vanomuchena avo vane nzara nenyota
ngokuda kururama,
ngokuti vanozogutiswa.
7Vanomuchena avo vanenyasha,
ngokuti vanozoitirwa nyasha.
8Vanomuchena avo vanemwoyo wakachena,
ngokuti vanozoona Mwari.
9Vanomuchena vaiyanisi,
ngokuti vanozozwi
vana Mwari.
10Vanomuchena avo vanotambudzwa
ngendaa yokururama,
ngokuti umambo hwomudenga ngehwavo.
11“Munomuchena apo mwootukwa, mwootambudzwa, mwooreiwa mazwi eshe akashata okunyepa ngepamusoro pangu. 12Dakarai, mwechidakara kakurutu; ngokuti musharo wenyu mukuru mudenga; ngokuti ngokudaro vakatambudza vaprofeti avo vaiya pamberi penyu.
Vadzidzi vari Munyu noKujeka kweNyika
(Mk. 9:50; Ruka 14:34-35)
13“Imwimwi muri munyu wenyika,#5:13 Munyu wenyika:Vadzidzi munyu wenyika. asi kuti munyu warasha kunaka kwawo, ungachazorungwa ngenyi? Sure kweizvi auchanakiri chiro, kwega kurashwa kubanze nokutsikwa-tsikwa ngevanhu. 14Imwimwi muri kujeka kwenyika. Guta rakaakwa padera pomutunhu aringafishiki. 15Nechibani avabasiri vechichiisa pashi pechitundu, asi pachigadzikiro pacho, nacho chinojekisa veshe vari mumhatso. 16Ngokudaro ngakujeke kujeka kwenyu pamberi pevanhu, kuti vaone mishando yenyu yakanaka, vairikidze Baba enyu ari mudenga.
Kudzidzisa ngendaa yeMipango
17“Musapinimidza kuti ndakauya kuparadza Mipango nokuti zvidzidziso zvevaprofeti. Andizi kuuya kuparadza, asi kuzvizadzisa. 18Ngegwinyiso ndinoti kwomuri, metsa denga nenyika zvipinde, apana chiro chidoko nokuti chidonhwe chimwe achitongozopindi kubva muMipango metsa zveshe zvaitika. 19Ndizvo kunyazwi ndiani unozogura chimwe chidoko cheiyi mipango, echidzidzisa vanhu kuita kudaro, iye unozoita mudoko wokugumisira muumambo hwomudenga. Asi iye unozozviita nokuzvidzidzisa, iye unozozwi mukuru muumambo hwomudenga. 20Ngokuti ndinoti kwomuri, kudai kururama kwenyu kusikapindi kururama kwevanyori nekwevaFarisi, amutongozopindi muumambo hwomudenga.
Kudzidzisa ngendaa yoKunyangadzwa
21“Mwakazwa kuti kwakaronzwa kwavari vekaretu kuti, ‘Usazouraya.’ Neuwo unozouraya unozoa nendaa yokutongwa. 22Asi inini ndinoti kwomuri munhu weshe uwo unomutsenekera munun'una wake unozoa nendaa yokutongwa, nouwo unozotuka munun'una wake kuti, ‘Munhu usinashwiro’, unozoa nendaa yokutongwa ngemakota, nouwo unozoti, ‘Iwewe benzi’, unozoa nendaa yokurashwa muGehena remwoto. 23Ndizvo kudai woohina chipo chako paarita, naapo ukakarakadza kuti munun'una wako unekhururu newe, 24siyapo chipo chako pamberi pearita, uende; utange kuiyana nomunun'una wako, naapo unozouya kuhina chipo chako. 25Tenderana negaa rako ngokukasira, uchiri munjira naro, kuti kunyazwi ngouri mukuwo gaa rako risazokuhina kumutongi, nomutongi akuhine kunejoni, newe uiswe mutirongo. 26Ngegwinyiso ndinoti kwouri, ‘Autongozobudimwo metsa waripa nekamare kokupedzisira.’
Kudzidzisa ngendaa yoKuomba
27“Mwakazwa kuti kwakaronzwa kuti, ‘Usazoomba.’ 28Asi inini ndinoti kwomuri, kunyazwi ndiani unomuringira mukadzi ngokuemura, watoomba naye mumwoyo mwake. 29Asi kudai dziso rako rokumudyo rechikupumhunisa, ribvite, urirashe kubva kwouri; ngokuti kwakapinda kunaka kwouri kuti chimwe chenhengo dzemuiri wako chife, kunekuti muiri wako weshe ukandirwe muGehena. 30Kuti nyara yako yokumudyo yechikupumhunisa, iteme, uirashe kubva kwouri; ngokuti kwakapinda kunaka kwouri kuti chimwe chenhengo dzemuiri wako chife, kunekuti muiri wako weshe urashwe muGehena.
Kudzidzisa ngendaa yoKurambana
(Mat. 19:9; Mk. 10:11-12; Ruka 16:18)
31“Kwakaronzwa kuti, ‘Uwo unoramba mukadzi wake, ngaamupe tsamba yokuparadzana.’ 32Asi inini ndinoti kwomuri, iye unoramba mukadzi wake asina ndaa yokuomba, unomuitisa muombi, nouwo unomuroora uwo wakarambwa unoomba.
Kudzidzisa ngendaa yeMhiko
33“Zve, mwakazwa kuti kwakaronzwa kwavari vekaretu kuti, ‘Usazopika wechinyepa, asi unozoita kunaMambo mhiko dzako.’ 34Asi inini ndinoti kwomuri, musazopika nakamwe, kunyazwi ngomudenga, ngokuti riri dendemaro raMwari; 35kunyazwi ngenyika, ngokuti iri chitambarariro chetsoka dzake; kunyazwi ngeJerusarema, ngokuti riri dhorobha raMambo mukuru; 36kunyazwi ngesoro rako, ngokuti aungakoni kuita kuti rubvudzi rumwe ruchene nokuti rusvipe. 37Asi kuereketa kwenyu ngakuite, ‘Eya, eya,’ nokuti, ‘Haiwa, haiwa;’ ngokuti zveshe izvo zvinopinda izvi zvinobva kuneuwo wakashata.
Kudzidzisa ngendaa yoKuunzidzira
(Ruka 6:29-30)
38“Mwakazwa kuti kwakaronzwa kuti, ‘Dziso ngendaa yedziso, nezino ngendaa yezino.’ 39Asi inini ndinoti kwomuri, usarwisana nouwo wakashata. Asi iye unozokurova padama rako rokumudyo, wechipindurira kwaari rimwenizve. 40Kuti aripo unozokumangarira nokutora hembe yako, ipa kwaarizve nejazi rako. 41Nouwo unozokuangiridza kuenda naye khiromitha rimwe, enda naye makhiromitha mairi. 42Ipa kwaari uwo unokumbira kwouri, nouwo unoda kukwereta kwouri, usamurambira.
Rudo kuMagaa
(Ruka 6:27,28,32-36)
43“Mwakazwa kuti kwakaronzwa kuti, ‘Unozomuda muakirwana wako, unyenye gaa rako.’ 44Asi inini ndinoti kwomuri, idai magaa enyu, muvakumbirire avo vanomutambudza, 45kuti muite vana vaBaba enyu ari mudenga; ngokuti iye unoita kuti zuva rake ribude padera pevakashata nevakanaka, nokunaisa mvura padera pevakarurama nevasikazi kururama. 46Ngokuti kudai mwechida avo vanomuda imwimwi, munozoashira musharo wenyi? Andizvopi here zvevanoita vabharisi? 47Kudai mwechichingamidza hama dzenyu dzega, munopinda vamweni ngokuitawani? Avadaropi nevemadzinza here? 48Ndizvo imwimwi itai vakaperera, kudai ndiBaba enyu ari mudenga vakaperera.
Chumairo Inoendemberi.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.