ማቲዎሴ ፃኣፔ ኮዦ ሃይሶ 5
MB

ማቲዎሴ ፃኣፔ ኮዦ ሃይሶ 5

5
ዬሱሴ ዹኮይዳ ኬኤዜ ቃኣሎ
(ዓይ. 5—7)
1ዬሱሴ ሚርጌ ዴሮ ዛጌ ዎዶና ዹኮ ኬስኪ ዴዓዛ፥ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዒዛ ኮይላ ሙኬኔ። 2ዬካፓ ሂዚ ጌዒ ዔርዚሢ ዓርቄኔ፦
ጎኔ ዎዛ
(ሉቃ. 6፡20-23)
3«ፆኦሲዳ ጉሙርቂፆ ጌሢ ፔና ሂርኪዳዞንሢ
ፆኦሲ ካኣቱማ ዔያቶም ማዔሢሮ ዓንጂንቴያኬ።
4ዖያዞንሢ
ፆኦሲ ዔያቶም ዶዱሞ ዒንጋንዳሢሮ ዓንጂንቴያኬ። #ዒሲ. 61፡2።
5ዒኖ ሼሌዔዞንሢ
ዓጮ ዔያታ ዔካንዳሢሮ ዓንጂንቴያኬ። #ዓይኑ. 37፡11።
6ፂሉሞ ካሣጉዲ ናይዺንታዞንሢና
ዋኣሢጉዲ ዼኤቢንታዞንሢ
ፂሉሞ ዴንቂ ዔያታ ሃውሻንዳሢሮ ዓንጂንቴያኬ። #ዒሲ. 55፡1-2።
7ዻቤ ዓሲም ዓቶም ጋዓዞንሢ
ፆኦሲዳፓ ማኣሪሢ ዔያታ ዴንቃንዳሢሮ ዓንጂንቴያኬ።
8ዒኖ ጌኤዦንሢ
ፆኦሲ ዔያታ ዛጋንዳሢሮ ዓንጂንቴያኬ። #ዓይኑ. 24፡3-4።
9ፑርቴ ዓሲ ዎላ ቡኩሳዞንሢና ካንሣዞንሢ
ፆኦሲ ናይ ዔያታ ጌይንታሢሮ ዓንጂንቴያኬ።
10ፂሉሞሮ ጌዒ ዒፂንቲ ዳኪንታዞንሢና ሜቶ ዔካዞንሢ
ፆኦሲ ካኣቱማ ዔያቶም ማዔሢሮ ዓንጂንቴያኬ። #1ጴፂ. 3፡14።
11«ዓሳ ዒንሢ ታ ዛሎሮ ጫሽኪ፥ ዒፂ ዳካያ ማዔቴ ሃሣ ፑርታ ሉኡዙሞ ዒንሢዳ ጌስቴቴያ ዒንሢ ዓንጂንቴያኬ። #1ጴፂ. 4፡14። 12ጫሪንጮይዳ ዒንሢ ዬያ ዛሎሮ ዔካንዳ ባካ ዼኤፒታሢሮ ኮሺ ዎዛዹዋቴ፤ ሃያኮ ቤርታ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢያ ዬያይዲ ዒፂ ዳኮናኔ።» #2ፆኦሲ. ዓሃኬ 36፡16፤ ዳኪ. ማዾ 7፡52።
ሶኦጌና ፖዔናኮ ኮኦኪንሢ
(ማር. 9፡50ሉቃ. 14፡34-35)
13ዬካፓ ሃሣ ዬሱሴ፦ «ዒንሢ ዓጮኮ ሶኦጌኬ፤ ጋዓንቴ ሶኦጌ ዓኣፆ ዒፄቴ ዎይቲ ጊንሣ ዓኣፃያ ማዓኒ ዳንዳዓይ? ሴካ ካራይዳ ኬኤሪንቲ ዓሲ ቶኪና ሄርቃንዳኔ፤ ዓይጎማኣ ማዓዓኬ። #ሉቃ. 14፡34-35። 14ዒንሢ ሃሣ ዓጮኮ ፖዔኬ፤ ዹኬይዳ ዓኣ ካታማ ዓኣሺንታኒ ዳንዳዑዋሴ። #ዮሃ. 8፡12፤ 9፡5። 15ዓሲ ፖዒ ፖዒሳዖ ዔኤቢና ጉኡፒ ጌሣ? ጌሣሢ ፖዓ ጋሮይዳ ዓኣ ዓሶም ቢያ ፖዓንዳጉዲ ዼጌ ቤሲዳኬ። #ማር. 4፡21፤ ሉቃ. 8፡16፤ 11፡13። 16ዬያጉዲ ዓሳ ዒንሢኮ ኮዦ ማዾ ዛጊ ዒንሢኮ ጫሪንጮ ዓዳሢ ጋላታንዳጉዲ ፖዓ ዒንሢኮ ዓሲ ቢያም ፖዖንጎ» ጌዔኔ። #1ጴፂ. 2፡12።
ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዛሎ
17ሃሣ ዬሱሴ፦ «ሙሴ ዎጎና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶና ዔርዛ ባኮ ቃኣጫኒ ታ ዒንሢም ሙኬያ ማሎፓ፤ ታ ሙኬሢ ጌይንቴ ጎይፆ ኩኩንሣኒ ሙካንዳኣፓዓቴም ቃቃኣጫኒ ሙኪባኣሴ። 18ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ ጫሪንጮና ሳዖና ቤዞ ሃሺ ዴንዳንዳያ ሄላንዳኣና ሙሴ ዎጎይዳፓ ፔቴ ዻኮ ፒዳኣሎማታቴያ ዻኮ ኔፂቦማታዖ ቃኣጪንታዓኬ፤ ሙሴ ዎጎይዳ ፃኣፒንቴ ባካ ቢያ ኩማንዳኔ። #ሉቃ. 16፡17። 19ዬያሮ ዬንሢ ዓይሢፆንሢዳፓ ዻኮማታዖ ኩንሡዋዖ ሃሼ ዓሢ፥ ሃንጎ ዓሶዋ ዻቢሻያ ማዒ ዔርዜቶ ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ቦሂንቴ ዓሲ ማዓንዳኔ፤ ጋዓንቴ ዓይሢፆንሢ ማዺ ኩንሣሢና ሃንጎ ዓቴ ዓሶዋ ኩንሣንዳጉዲ ዔርዛሢ ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ቦንቺንቴያ ማዓንዳኔ።
20«ዒንሢኮ ፂሉማ ፔርሴ ዓሶና ሙሴ ዎጎ ዔርዛዞንሢ ፂሉማፓ ባሺባኣቴ ፆኦሲ ካኣቱሞይዳ ማሊ ዒንሢ ጌላኒ ዳንዳዑዋሴ።
ዓሲ ዎዺሢ ኮይሱዋያ ማዔሢ
21«ቤርታ ዓሶም ጌይንቴሢ ዒንሢ ዋይዜኔ፤ ዬይያ ‹ዎዺፖቴ፥ ዓሲ ዎዻሢ ፑርታና ዎጊንታንዳኔ› ጋዓያኬ። #ኬሲ. ማፃ 20፡13፤ ላሚ. ዎማ 5፡17፤ 16፡18። 22ታ ዒንሢም ሂዚ ጋዓኔ፦ ዓሲዳ ጎሪንታሢ ቢያ ፑርታና ዎጊንታንዳኔ፤ ሃሣ ዓይጎ ዓሲታቶዋ ‹ኔኤኒ ፓሡዋኣሢ ሃይ› ጌዒ ጫሽኬቶ ዎጋ ዓሶ ቤርታ ፑርታና ዎጊንታንዳኔ፤ ሃሣ ‹ኔ ዒና ባይቄሢ ሃይ› ጌዒ ጫሽካሢ ቢያ ባይቁዋ ታሞ ዎጎም ማዓንዳኔ። 23ዬያሮ ፆኦሲም ኔ ዒንጋ ባኮ ዒንጎ ቤዞይዳ ዒንጋ ዎዶና ኔ ዒሻሢም ኔ ዻቤ ባኣዚና ኔ ዒሻሢ ዖዬ ባኣዚ ኔኤም ጶቄቴ፥ 24ኔ ዒንጋ ባኮ፥ ዒንጎ ቤዞ ኮይላ ጌሢጋፓ ዴንዲ ዬያ ዓሢና ዎላ ቡኬ፤ ዬካፓ ሙኪ ኔ ዒንጋ ባኮ ዒንጌ።
25«ኔ ሞርካሢ ኔና ዎጌና ዓይሢሴም፥ ኔ ዒዛና ዎላ ዎጎ ዎጎ ቤዞ ዓኣዺፆይዳ ዓኣቴ፥ ዑኬና ኔ ሞርካሢና ዎላ ጊኢጌ። ያዺ ማዒባኣታቶ ኔ ሞርካሢ ኔና ዎጎ ዎጋሢም ዓኣሢ ዒንጋንዳኔ፤ ዎጋ ዓሢያ ሃሣ ፖኦሊሳሢም ዒንጋዛ ቱኡዞ ማኣራ ኔ ቱኡታንዳኔ። 26ጎኔ ታ ኔኤም ጋዓኔ፤ ጪጎንጎ ጎዖና ባኮ ጋፒሲ ኔ ጪጉዋዖ ዬካፓ ኬስካዓኬ» ጌዔኔ።
ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒባኣ ዓሲና ላሂሢ ዛላ ኬኤዚንቴ ባኣዚ
27ዬሱሴ ሃሣ፦ « ‹ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒባኣ ዓሲና ላሂፖ› ጌይንቴሢ ዒንሢ ዋይዜኔ። #ኬሲ. ማፃ 20፡14፤ ላሚ. ዎማ 5፡18። 28ታኣኒ ዒንሢም ጋዓንቴ ‹ላኣሊ ዛጊ ላሃኒ ማሌ ዓሲ ቢያ፥ ዬማና ፔ ዒኖና ዒዞና ላሄያ ማዓኔ› ጋዓኔ። 29ዬያሮ ኔኤኮ ሚዛቆ ዓኣፓ ኔና ዻቢሻያ ማዔቴ ኔጊዳፓ ኬሲ ኬኤሬ፤ ጉቤ ዑፃ ኔኤኮ ባይቁዋ ታሞይዳ ኬኤሪንታስካፓ ዑፆኮ ኔኤኮ ፔቴ ቤሲ ፓጬቶ ኮሺኬ። #ማቲ. 18፡9፤ ማር. 9፡47። 30ሚዛቆ ኩጫ ኔና ዻቢሻያ ማዔቴ ኔጊዳፓ ቲቂ ኬኤሬ፤ ጉቤ ዑፃ ኔኤኮ ባይቁዋ ታሞይዳ ኬኤሪንታሢዳፓ ዑፆኮ ኔኤኮ ፔቴ ቤሲ ፓጬቴ ኮሺኬ» ጌዔኔ። #ማቲ. 18፡8፤ ማር. 9፡43።
ላኣሊ ዓንጂሢ ኮይሱዋያ ማዒፆ
(ማቲ. 19፡9ማር. 10፡11-12ሉቃ. 16፡18)
31ዬሱሴ ሃሣ፦ «ዬያጉዲ ‹ፔኤኮ ማቾ ዓንጃሢ ቢያ ዒዞ ዓይጎሮ ዓንጄቶዋ ዔርዛ ባኣዚ ፃኣፒ ዒንጎንጎ› ጌይንቴኔ። #ላሚ. ዎማ 24፡1-4፤ ማቲ. 19፡7፤ ማር. 10፡4። 32ታ ጋዓንቴ ዒንሢም ሂዚ ጋዓኔ፦ ሜሌ ዓሲና ዒኢቲሢ ዛላና ማዒባኣንቴ ፔ ማቾ ዓንጃሢ ቢያ ዒዛ ዞኦስካ ኮኦማንዳጉዲ ማሃኔ፤ ዬኖ ዓንጂንቴዞ ዔካሢያ ዒዞና ዞኦስካ ኮኦማያ ማዓኔ» ጌዔኔ። #ማቲ. 19፡9፤ ማር. 10፡11-12፤ ሉቃ. 16፡18፤ 1ቆሮ. 7፡10-11።
ጫኣቂሢ ዛላ ዔርዞና ባኣዚ
33ዬካፓ ሃሣ ዬሱሴ፦ «ሃያኮ ቤርታ ሚናኣ ዓሶም ‹ኔኤኒ ፆኦሲም ጫኣቄ ባኣዚ ኩኩንሤ፤ ኔ ጫኣቄ ባኮ ሃሺፖ› ጌይንቴሢ ዒንሢ ዋይዜኔ። #ሌዊ. ዓኬ 19፡12፤ ፓይ. ማፃ 30፡2፤ ላሚ. ዎማ 23፡21። 34ታኣኒ ጋዓንቴ ዒንሢም ሂዚ ጋዓኔ፦ ፔቴታዖ ጫኣቂፖቴ፤ ጫሪንቺ ዔኤሊ ጫኣቂፖቴ፥ ዓይጎሮ ጌዔቶ ጫሪንጫ ፆኦሲ ዴዓ ቤዞኬ። #ያይ. 5፡12፤ ዒሲ. 66፡1፤ ማቲ. 23፡22። 35ሳዓ ዔኤሊ ጫኣቂፖቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ሳዓ ፆኦሲ ቶኮ ጌሣ ቤዞኬ። ዬሩሳላሜ ካታሞ ዔኤሊያ ጫኣቂፖቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ዬሩሳላሜ ዼኤፖ ካኣታሢኮ ካታሞኬ። #ዒሲ. 66፡1፤ ዓይኑ. 48፡2። 36ኔ ቶኦኮ ጋፓኖ ዔኤሊያ ጫኣቂፖ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ኔኤኮ ቶኦኮ ጋፓናፓ ፔቴማ ቡኡቂሳኒ ሃሣ ካርሣኒ ኔ ዳንዳዑዋሴ። 37ዬያሮ ዒንሢኮ ጌኤዛ ‹ሂዮ› ማዔቶ ‹ሂዮ› ‹ዔይዔ› ማዔቶ ዔይዔ ማዖንጎ። ዬማፓ ዑሣ ዓኣዼ ጌኤዞማ ፃላሄይዳፓኬ» ጌዔኔ። #ሌዊ. ዓኬ 19፡12፤ ፓይ. ማፃ 30፡2፤ ላሚ. ዎማ 23፡21።
ዓሲ ኮሚሢ ኮይሱዋያ ማዒፆ
(ሉቃ. 6፡29-30)
38ሃሣ ዬሱሴ፦ « ‹ዓኣፒ ዛላሮ ዓኣፒ፥ ዓቺ ዛላሮ ዓቺ› ጌይንቴሢ ዒንሢ ዋይዜኔ። #ኬሲ. ማፃ 21፡24፤ ሌዊ. ዓኬ 24፡20፤ ላሚ. ዎማ 19፡21። 39ታ ጋዓንቴ ዒንሢም ሂዚ ጋዓኔ፤ ፑርታ ዒንሢም ማዻ ዓሶም ኮሜ ማሂፖቴ፤ ጋዓንቴ ሚዛቆ ጋንጋሮ ባዓሢም ሻውሎ ጋንጋሮ ሺርሺ ቤኤዜ። 40ፔቴ ዓሲ ኔኤኮ ዴማ ማይንቶና ዓፒሎ ዔካኒ ኔና ዎጌና ዓይሢሴቶ ዑፃ ኔ ማይንቴ ዓፒሎ ቃሲ ዔካንዳጉዲ ዒዛም ሃሼ። 41ፔቴ ዓሲ ‹ታኣኮ ባሶ ዔኪ ዻካ ታኣና ዎላ ጎይፆ ዓኣዼ› ጌዒ ዎልቃዼቶ ዒ ኮዔሢዳፓ ዑሣ ዒዛና ዎላ ዓኣዼ። 42ኔና ሺኢቃሢም ዒንጌ፤ ኔጊዳፓ ታልዓኒ ኮዓሢ ላኣጊፖ» ጌዔኔ። #ላሚ. ዎማ 15፡8፤ ኮኦኪ. 24፡29።
ሞርኬ ናሽኪሢ ዛላ
(ሉቃ. 6፡27-36)
43ዬሱሴ ሃሣ፦ «‹ኔ ላጋሢ ናሽኬ፤ ኔ ሞርካሢ ዒፄ› ጌይንቴሢ ዒንሢ ዋይዜኔ። #ሌዊ. ዓኬ 19፡18። 44ታ ዒንሢም ጋዓንቴ ሂዚ ጋዓኔ፦ ዒንሢ ሞርኮ ናሽኩዋቴ፤ ዒፂ ዳካዞንሢና ዒንሢ ሜታሳዞንሢናም ሺኢቁዋቴ። #ኮኦኪ. 25፡21-22። 45ያኣዼ ዒንሢ ማዼቶ ጫሪንጮይዳ ዓኣ ዒንሢ ዓዳሢኮ ናይ ዒንሢ ማዓንዳኔ። ዒዚ ፑርቶና ኮዦናም ዓቦ ኬሳኔ። ዬያጉዲ ፑርቶ ዓሶና ኮዦ ዓሶናም ዒሮ ዒ ዋርቂሻኔ። 46ዒንሢ፥ ናሽካ ዓሶ ሌሊ ዒንሢ ናሽኬቶ ዓይጎ ማዓንዳይ? ጎሞ ዓሳ ዬያይዱዋዓዳ? 47ዒንሢ ላጎንሢ ሌሊ ዒንሢ ዔኤሌቶ ዓይጎ ባሼ ባኣዚ ዒንሢ ማዼይ? ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዬያ ማዻያቱዋዓዳ? 48ዒንሢኮ ጫሪንጮ ዓዳሢ ፔቴታዖ ዻቢንቲባኣያ ማዔሢጉዲ ዒንሢያ ዒማዺ ማዑዋቴ» ጌዔኔ። #ሌዊ. ዓኬ 19፡2፤ 18፤ ላሚ. ዎማ 18፡13።

Copyright © 2008 by The Word for the World International
Copyright © 2008 The Bible Society of Ethiopia


Learn More About ጌኤዦ ማፃኣፖ

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.