ማቲዎሴ ፃኣፔ ኮዦ ሃይሶ 1
MB

ማቲዎሴ ፃኣፔ ኮዦ ሃይሶ 1

1
ዬሱሴኮ ሾይንቶ ዜርፆ
(ሉቃ. 3፡23-38)
1ዓብራሃሜና ዳውቴናኮ ፃጳሢ ማዔ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሾይንቶ ዜርፃ ሂዚኬ፦ #ዓይኑ. 132፡11፤ ዒሲ. 11፡1።
2ዓብራሃሜ ዪሳኣቄ፤ ዪሳኣቄ ያይቆኦቤ፤ ያይቆኦቤ ዪሁዳና ጌርሲንሢና ሾዔኔ። 3ዪሁዳ ቲዒማሮ ጎዖ ላኣሌሎይዳፓ ፓርሴና ዛራሄና ሾዔኔ፤ ፓርሴ ሄፂሮኔ፤ ሄፂሮኔያ ራማ ሾዔኔ። 4ራማ ዓምናኣዳኣቤ፤ ዓምናኣዳኣቤያ ናዖሴ፤ ናዖሴ ሴልሞኔ ሾዔኔ። 5ሴልሞኔ ራባ ጎዖ ላኣሌሎይዳፓ ቦዔዜ ሾዔኔ፤ ቦዔዜያ ሩኡቴ ጎዖ ላኣሌሎይዳፓ ዒዮቤዴ፤ ዒዮቤዴያ ዒሴዬ ሾዔኔ። 6ዒሴዬ ካኣቲ ዳውቴ ሾዔኔ። #ሩኡቴ 4፡18-22፤ 1ፆኦሲ. ዓሃኬ 2፡13-15።
ካኣቲ ዳውቴያ ዖሪዮ ማቾይዳፓ ሴሎሞኔ ሾዔኔ። 7ሴሎሞኔ ሮቢዓሜ፤ ሮቢዓሜ ዓቢያ፤ ዓቢያ ዓሳኣፔ ሾዔኔ። 8ዓሳኣፔ ዒዮሳፒፄ፤ ዒዮሳፒፄ ዒዮራሜ፤ ዒዮራሜ ዖዚያ ሾዔኔ። 9ዖዚያ ዒዮዓታሜ፤ ዒዮዓታሜ ዓካኣዜ፤ ዓካኣዜ ሂዚቂያሴ ሾዔኔ። 10ሂዚቂያሴ ሚናኣሴ፤ ሚናኣሴ ዓሞኦኔ፤ ዓሞኦኔ ዒዮሲያሴ ሾዔኔ። 11ዒዮሲያሴ ዒስራዔኤሌ ዴራ ባብሎኔ ዓጮ ዲዒንቲ ዔውቴ ዎዶና ዮዓኬና ጌርሲንሢና ሾዔኔ። #2ካኣቶ. ማ 24፡14-15፤ 2ፆኦሲ. ዓሃኬ 36፡10፤ ዔር. 27፡20።
12ባብሎኔ ዓጮ ዲዒንቶኮ ጊንፃፓ ዮዓኬ ሳላቲያሌ፤ ሳላቲያሌ ዜሬባቡሌ ሾዔኔ። 13ዜሬባቡሌ ዓብዲዮዴ፤ ዓብዲዮዴ ዔኤሊያቄሜ፤ ዔኤሊያቄሜ ዓዞሬ ሾዔኔ። 14ዓዞሬ ሳዶቄ፤ ሳዶቄ ዓኪሜ፤ ዓኪሜ ዔኤሊዩዴ ሾዔኔ። 15ዔኤሊዩዴ ዓላዜሬ፤ ዓላዜሬ ማኣታኣኔ፤ ማኣታኣኔ ያይቆኦቤ ሾዔኔ። 16ያይቆኦቤ ዮሴፔ ሾዔኔ፤ ዬይ ዮሴፔ ሜሲሄ#1፡16 ሜሲሄ፦ ጊሪኬ ሙኡቺና ኪሪስቶሴ ጌይሢ ማዓዛ ቡሊፃ፦ «ካኣቱሞም ዓርቆናያ» ጌይሢኬ። ጌይንቴ፥ ዬሱሴኮ ዒንዶ ማይራሞ ዔኬሢኬ።
17ዓካሪ ዓብራሃሜይዳፓ ዳውቴ ሄላንዳኣና ታጶ ዖይዶ ሾይንቲ፤ ዳውቴይዳፓ ባብሎኔ ዓጮ ዲዒንቶ ሄላንዳኣና ታጶ ዖይዶ ሾይንቲ፤ ባብሎኔ ዓጮ ዲዒንቶይዳፓ ሜሲሄ ሄላንዳኣና ታጶ ዖይዶ ሾይንቲኬ።
ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሾይንቶ
(ሉቃ. 2፡1-7)
18ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሾይንቶ ጎይፃ ያዺኬ፤ ዒዛኮ ዒንዳ፥ ማይራማ ዮሴፔና ዖኦጪንቲ ዔያታ ዎሊ ዔኩዋንቴ ዓያና ጌኤሺዳፓ ዒዛ ጎጲ ዔኪ ጴዼኔ። #ሉቃ. 1፡27። 19ዒዞ ዖኦጫሢ ዮሴፔ ጋዓንቴ ኮሺ ዓሲ ማዔሢሮ ዓሲ ቤርቲዳ ዒዞ ዻውሲሳኒ ኮዒባኣሢሮ ዴሜና ሃሻኒ ማሌኔ። 20ዬኖ ማሊፆና ዒ ዓኣንቴ፥ ፆኦሲኮ ኪኢታንቾ ዓውቲና ዒዛም ጴዻዖ፦ «ዳውቴ ናዓሦ፥ ዮሴፔ! ኔኤኒ ዖኦጫዛ፥ ማይራማ ጎጳዼሢ ዓያና ጌኤሺዳፓ ማዔሢሮ ማሊ ሂርጉዋዖ ዒዞ ዔዔኬ። 21ዒዛ ዓቲንቄ ናይ ሾዓንዳኔ፤ ዒዚ ዴሮ ጎሞይዳፓ ዻቂሻንዳሢሮ ሱንፆ ዒዛኮ ኔ ‹ዬሱሴ› ጌይ ጌሤ» ጌዔኔ። #ሉቃ. 1፡31።
22ዬይ ቢያ ያዺ ማዔሢ ፆኦሲ፥ ፔ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ዛሎና፦ 23«ሃይሾ ዓቲንቄ ዔሩዋ ኩሙሢ ዉዱሮ ናይ ጎጲ ዔኪ፥ ዓቲንቄ ናይ ሾዓንዳኔ፤ ሱንፃ ዒዛኮ ‹ዓማኑዔኤሌ› ጌይንቲ ጌሢንታንዳኔ» ጌዒ ኬኤዜሢ ኩማንዳጉዲኬ። (ዓማኑዔኤሌ ጌይፃ፦ ፆኦሲ ኑኡና ዎላኬ ጌይሢኬ።) #ዒሲ. 7፡14።
24ዮሴፔ ዒማና ጊንዓስካፓ ጴጫዖ ፆኦዛሢኮ ኪኢታንቻሢ ዒዛ ዓይሤ ጎይፆ ዒ ዖኦጫ፥ ማይራሞ ዔኬኔ። 25ማዔቶዋ ናዖ ዒዛ ሾዓንዳያ ሄላንዳኣና ዒዞና ዒ ላሂባኣሴ፤ ዬካፓ ዮሴፔ ሾይንቴ ናዓሢኮ ሱንፆ «ዬሱሴ» ጌዒ ጌሤኔ። #ሉቃ. 2፡21።

Copyright © 2008 by The Word for the World International
Copyright © 2008 The Bible Society of Ethiopia


Learn More About ጌኤዦ ማፃኣፖ

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.