ഉല്‍പത്തി 16:7-14

ഉല്‍പത്തി 16:7-14 MALCL-BSI

മരുഭൂമിയിൽ ശൂരിലേക്കുള്ള വഴിമധ്യേ ഒരു നീരുറവിന്‍റെ അരികിൽവച്ച് സർവേശ്വരന്‍റെ ദൂതന്‍ അവളെ കണ്ടു. ദൂതന്‍ അവളോടു ചോദിച്ചു: “സാറായിയുടെ ദാസിയായ ഹാഗാറേ, നീ എവിടെനിന്നു വരുന്നു? എവിടേക്കു പോകുന്നു?” അവൾ പറഞ്ഞു: “ഞാന്‍ എന്‍റെ യജമാനത്തി സാറായിയുടെ അടുക്കൽനിന്നു ഓടിപ്പോവുകയാണ്.” ദൂതന്‍ പറഞ്ഞു: “നിന്‍റെ യജമാനത്തിയുടെ അടുക്കലേക്കു തിരിച്ചുപോയി അവൾക്കു കീഴ്പെട്ടിരിക്കുക. നിന്‍റെ സന്തതികളെ എണ്ണിയാൽ തീരാത്തവിധം ഞാന്‍ വർധിപ്പിക്കും. ഇപ്പോൾ നീ ഗർഭിണിയാണ്. നിനക്കു ഒരു മകന്‍ ജനിക്കും. സർവേശ്വരന്‍ നിന്‍റെ രോദനം കേട്ടതിനാൽ അവന് ഇശ്മായേൽ എന്നു പേരിടണം. അവന്‍ ഒരു കാട്ടുകഴുതയ്‍ക്കു സമനായിരിക്കും. അവന്‍ സകല മനുഷ്യർക്കും എതിരായും എല്ലാവരും അവന് എതിരായും പൊരുതും. സകല ചാർച്ചക്കാരിൽനിന്നും അവന്‍ അകന്നു ജീവിക്കും.” “എന്നെ കാണുന്നവനായ ദൈവത്തെ ഞാന്‍ ഇവിടെ കണ്ടുവല്ലോ” എന്നു പറഞ്ഞു, ഹാഗാർ തന്നോടു സംസാരിച്ച സർവേശ്വരനെ എൽറോയി എന്നു വിളിച്ചു. അതുകൊണ്ടു കാദേശിനും ബേരെദിനും ഇടയ്‍ക്കുള്ള ആ കിണറിനു ബേർ-ലഹയീ-രോയീ എന്നു പേരുണ്ടായി.
MALCL-BSI: സത്യവേദപുസ്തകം C.L. (BSI)
Share