Maatoossa 5
DWNT

Maatoossa 5

5
Yesuusi Deriyaa Bollan Gidiide Tamaarisseedda Timirttiyaa
(Mat 5:1–7:29)
1Yesuusi cora asaa be7iide, pude deriyaa kesiide utteedda. A kaalliyaawanttu aakko shiiqeeddino. 2Unttuntta hawaadan yaagi tamaarissuwaa doommeedda.
Tumu Anjjuwaa Akkiya Asatuwaa
(Luq 6:20-23)
3“Barenttu ayyaanaa de7uwaan hiyyeesaa gideeddawaa
eriyaawanttu anjjetteeddawantta;
ayissi gooppe, saluwaa kawutethay unttunttussa.
4Kayyottiyaawanttu anjjetteeddawantta;
ayissi gooppe, Xoossay unttuntta minissana. #Isa 61:2
5Ashikke gideeddawanttu anjjetteeddawantta;
ayissi gooppe,
unttunttu sa7aa laattana. #Maz 37:11
6Xillotethaa koshattiyaawanttunne saamettiyaawanttu #5:6 Hawaa bilethay Xoossaw eeno giyaawantta woy lo77obaa woy tumobaa oothiyaawantta guussaa.
anjjetteeddawantta;
ayissi gooppe, Xoossay unttuntta kalissana.
7Maariyaawanttu anjjetteeddawantta;
ayissi gooppe,
Xoossay unttuntta maarana.
8Wozanaa geeshshatuu anjjetteeddawantta;
ayissi gooppe,
unttunttu Xoossaa be7ana.
9Asaa sigethiyaawanttu anjjetteeddawantta;
ayissi gooppe, Xoossay unttuntta,
bare naanaa giide xeesana.
10Xillotethaa diraw
yedersettiyaawanttu anjjetteeddawantta;
ayissi gooppe, saluwaa kawutethay unttunttussa. #5:10 saluwaa kawutethay unttunttussa: Guussay he asatuu saluwaa kawutethaa laattanaw danddayiyaawantta gidiyaawaa bessee.
11“Hintte taana kaalliyaa diraw, asay hinttena boriyaa wodenne waayissiyaa wode, qassi hintte bolla iitabaa ubbaa wordduwan haasayiyaa wode, hintte anjjetteeddawantta. 12Hinttew saluwan wolqqaama woytay de7iyaa diraw, nashettite; hashshu giite; ayissi gooppe, asay hintteppe kase de7eedda nabatuwaa hewaadan yedersseeddino.
Maxiniyaanne Poo7uwaa Leemisuwaa
(Mar 9:50; Luq 14:34-35)
13“Asaa ubbaassi hintte maxine mala; shin maxinii mal77ana dhayooppe, zaariide A wooti mal77ethanee? Kare olina, asay A yedhdhi hamettanaappe attin, sinthaw aynne maaddenna.
14“Ha alamew hintte poo7o; deriyaa huuphiyan keexetteedda katamay geemmana danddayenna. 15Xomppiyaa xomppiide, soyin de7iyaa asaa ubbaw poo7ana mala, dhoqqiyaa saan wotheeppe attin, kammiyaa miishshaa giddon qum77i wothiyaa asay ooninne baawa. 16Hewaadankka, asay hintte oothiyaa lo77o oosuwaa be7iide, saluwan de7iya hintte Aawuwaa bonchchana mala, hintte poo7uu asaa sinthaan poo7o.
Muse Higgiyaabaa
17“Taani Muse higgiyaanne nabatuu tamaarissiyaawaa #5:17 Muse higgiyaanne nabatuu tamaarissiyaawaa: Guussay Ayihudiyaa Geeshsha Maxaafaa; hewenneekka Eca Caaquwaa. dhayissanaw yeeddawaa hinttew malatoppo; taani polanaw yeeddawaappe attin, dhayissanaw yabeykke. 18Ayissi gooppe, taani hinttew tumuwaa oday; saluunne sa7ay aadhdhana gakkanaw, qassi ubbabaykka polettana gakkanaw,#5:18 Ubbabaykka polettana gakkanaw: guussay qaalay tamaarissiyaa ubbay tumatethaan qonccana gakkanaw. higgiyaappe itti cachchaykka woy qeeri pidoliikka aadhdhenna. 19Hewaa diraw, ha azazuwaa ubbaappe guuxxiyaa itti azazuwaa menthiyaa uray ooninne, qassi haratuukka barewaadan hananaadan tamaarissiyaa uray ooninne, saluwaa kawutethaan ubbaappe guutha gidana; shin azazuwaa oothiyaawenne haranttukka oothanaadan tamarissiyaawe ooninne saluwaa kawutethaan dhoqqa gidana. 20Ayissi gooppe, hintte xillotethay Muse higgiyaa tamaarissiyaawanttu xillotethaappenne Parisaawatuwaa xillotethaappe darana dhayooppe, saluwaa kawutethaa hintte mule gelennawaa taani oday.
21“Beni asaw, ‘Asaa wodhoppa; asaa wodheedda ooninne pirddettana’ geeddawaa siseeddita. #Kes 20:13; Zar 5:17 22Shin taani hinttew oday; bare ishaa hanqqettiyaa ubbay pirddettana; bare ishaa boriyaa ubbay shangguwaa pirddaw shiiqana; qassi bare ishaa, ‘Dhullowe’ giyaa ubbay Gaannamiyaa tamaa pirddaw shiiqana. 23Hewaa diraw, neeni yarshshiyaasaan yarshshishshin, ne ishaa naaqqeeddabay new hewaan hassayettooppe, 24ne yarshshuwaa hewaan aggaade ba; kasetaade ne ishaanna sigetta digga; hewaappe kaalla yaade, ne yarshshuwaa yarshsha.
25“Neena mootiyaawaanna wodii de7ishshin elle aananna sigetta digga; hewe dhayooppe, I neena daannaa sintha aathana; qassi daannay neena polisew aathi immina, polisii neena qasho gollen yeggana. 26Taani new tumuwaa oday; neeni itti santtimii attennaan, ne maggaccuwaa wurssaade ciggana gakkanaw, mulekka qasho golleppe kesakka.
Woshummaabaw Imetto Timirttiyaa
27“ ‘Woshummoppa’ geeddawaa siseeddita. #Kes 20:14; Zar 5:18 28Shin taani hinttew yaagay; ‘Maccawunno xeelliide amottiyaa ubbay, bare wozanaa giddon he wode iinanna woshummeedda.’ 29Ne ushechcha ayfii neena nagaraa oosisooppe, neeppe woocaade olaa agga; ayissi gooppe, ne bollay mulekka Gaannamiyaa tamaan olettiyaawaappe, aappe ittuu paccintto new lo77a. #Mat 18:9; Mar 9:47 30Qassi ne ushechcha kushii neena nagaraa oosisooppe, neeppe qanxxaade olaa agga; ayissi gooppe, ne bollay mulekka Gaannamiyaa tamaan olettiyaawaappe, aappe ittuu paccintto new lo77a.
Machchiyaa Yeddennaadan Imetto Timirttiyaa
(Mat 19:9; Mar 10:11-12; Luq 16:18)
31“ ‘Qassi bare machchatto yeddiyaa ooninne izo yeddiyaa paramaa immo’ geetetteedda. #Zar 24:1-4; Mat 19:7; Mar 10:4 32Shin taani hinttew yaagay; ‘Bare machchatta woshummennaan de7ishshin yeddiyaa ooninne izo woshumma kessee; qassi asinay yeddeedda mishiratto akkiyawe ooninne woshummee.’ #Mat 19:9; Mar 10:11-12; Luq 16:18; 1Qo 7:10-11
Caaqqennaadaan Imetto Timirttiyaa
33“Qassi beni asaw, ‘Wordduwan caaqqoppa; shin ne Godaw caaqqeeddawaa pola’ geeddawaa siseeddita. #Wog 19:12; Pay 30:2; Zar 23:21 34Shin taani hinttew yaagay; ‘Ubbakka caaqqoppite’; saluu Xoossaa kawutethaa oydiyaa gidiyaa diraw, ‘Saluwan caaqqoppite’ 35qassi sa7ay A gedi yedhdhiyaasaa gidiyaa diraw, ‘Sa7aan caaqqoppite’; qassikka, Yeerusalaame wolqqaama kaatiyaa katamaa gidiyaa diraw, ‘Yeerusalaamenikka caaqqoppite’ #Isa 66:1; Maz 48:2 36Neeni itti binnanaakka bootha woy karethaa kessanaw danddayenna diraw, ‘Ne huuphiyankka caaqqoppa.’ 37Shin hintte, ‘E’ woy, ‘Gidenna’ giite; hawanttuppe haray Seexaanaappe yee.
Iitaa Iitan Zaarennaadan Immetto Timirttiyaa
(Luq 6:29-30)
38“ ‘Ayifiyaa diraw ayifiyaa; achchaa diraw achchaa’ geeddawaa siseeddita. #Kes 21:24; Wog 24:20; Zar 19:21 39Shin taani hinttew yaagay; ‘Hinttew iitabaa oothiyaa uraw iitan zaaroppite; ooninne ne ushechcha bagga shayyiyaa baqqooppe, ne haddirssa bagga shayyiyaakka A bessa; 40ne shaamiciyaa akkanaw itti uray neena mootooppe, he uraw ne kootiyaakka gujja imma. 41Ooninne neena itti saatiyaa ogiyaa barenanna baanaadan wolqqanthooppe, aananna laa77u saatiyaa ogiyaa ba. 42Neena woossiyaa uraw imma; qassi neeppe tal77ana koyyiyaa urawukka diggoppa.’
Morkkiyaa Siiqana Mala Imetto Timirttiyaa
(Luq 6:27-36)
43“ ‘Ne laggethatuwaa siiqa; ne morkkiyaa morkka’ geeddawaa siseeddita. #Kes 19:18 44-45Shin taani hinttew yaagay; saluwan de7iyaa hintte Aawuwassi naanaa gidana mala, hintte morkketuwaa siiqite; hinttena sheqqiyaawantta anjjite; hinttena ixxiyaawanttoo lo77obaa udite; hinttena yederssiyaawanttoo, Xoossaa woossite; ayissi gooppe, iita asawukka lo77o asawukka Xoossay bare awaa awaxxissee; qassi xillatuwassikka nagaranchchatuwaassikka bare iraa bukissee. 46Hintte hinttena siiqiyaawanttu xalalaa siiqooppe, hinttew ay woytay de7ii? Haray atto, nagaranchchatuukka hewaadan udiino. 47Hintte hinttenttu ishatuwaa xalalaa sarotooppe, haratuu udiyaawaappe aadhdhiyaabaa ayaa udeedditee? Haray atto, Ayihude gidenna asaykka hewaadan udee. 48Hewaa diraw, saluwan de7iyaa hintte Aawuu polo gidowaadan, hinttekka polo gidite. #Kes 19:2; Zar 18:13

Dawro New Testament © The Word for the World Ethiopia, 2011.

Learn More About Dawro New Testament