Maatoossa Geluwaa
DWNT

Maatoossa Geluwaa

Geluwaa
Maatoossi xaafeedda mishiraachchuu, Yesuusi yaana geetettiyaa hidootay kase odetti utteedda dhaliyaa gidiyaawaanne Xoossay kase Eca Caaquwaan bare asaassi immeedda hidootaa qaalaa poleeddawe Yesuusa bagganna gidiyaawaa odiyaa mishiraachchuwaa qaalaa oyqqeeddawaa. Ha mishiraachchuwaa qaalay Yesuusi unttunttu giddon yelettiide dicceeddawe Ayihudatu xalalaassa gidennaan, alamiyaa ubbaan de7iyaa asaassa.
Maatoossi xaafeedda Mishiraachchuwaa Qaalay daro akeekan xaafetteedda maxaafaa. Yesuusa yeletan doommiide, I xammaqetteeddawaanne I paacetteeddawaa odi simmiide, Galiilaan I qaalaa odeeddawaa, tamaarisseeddawaanne hargganchchatuwaa patheeddawaa odee. Hewaappe kaalliide Yesuusi Galiilaappe Yeerusalaame beeddawaanne I ha alamiyaan gami77eedda wurssethaa saaminttaan haneedda yewatuwaa qonccissee. Hewanttukka I kaqettowaa, hayqqeeddawaanne denddeeddawaa odiino.
Ha Mishiraachchuwaa Qaalay Yesuusa, Xoossaa higgiyaa bilethaa immanaw maatay de7iyaawaanne Xoossaa Kawutethaabaa erissiyaa wolqqaama tamaarissiyawaa oothiide shiishsheedda. A timirttiyaappe dariya baggay, dumma dumma ogiyaan giigetteedda ichcheshu saan shaakettee.
1@ Xoossaa kawutethaan de7ana asaa eeshshaa, oosuwaa, maataanne wurssethaa qaadaa odiyaa Deriyaa Bolla Timirttiyaa (Mat 5:1-7:28).
2@ Tammanne laa77u Yesuusa kaalliyaawanttu Mishiraachchuwaa Qaalaa tamaarissanaw beedda wode unttunttoo imetteedda kaalethuwaa (Mat 10).
3@ Xoossaa kawutethaabaa tamaarissishshin shiiqeedda dumma dumma leemisatuwaa (Mat 13).
4@ Yesuusa kaalliyaawanttubaa billi odiyaa timirttiyaa (Mat 18).
5@ Ha77i wodiyaa wurssethaanne Xoossaa Kawutethaa yuussaa xeelliyaawaan imetteedda timirttiyaa (Mat 24-25).
Shemppatuwaa Ubbatuwaassi Imetteedda Qantha Qofatuwaa
Yesuusi Kiristtoosa guyye zerethaanne yeletaa (1:1-2:23)
Xammaqiyaa Yohaannisa oosuwaa (3:1-12)
Yesuusi xammaqettowaanne paacettowaa (3:13-4:11)
Yesuusi oosuwaa Galiilaan doommowaa (4:12-18:35)
Yesuusi Galiilaappe Yeerusalaame boowaa (19:1-20:34)
Yeerusalaameninne izi yuushshuwaan Yesuusa wursseethaa saaminttaa (21:1-27:66)
Nu Godaa Yesuusa dendduwaanne qonccethaa (28:1-20)

Dawro New Testament © The Word for the World Ethiopia, 2011.

Learn More About Dawro New Testament