San Mateo 1
MIY

San Mateo 1

1
Ña̱ yo̱ꞌo̱ꞌ nduuꞌ kivi̱ꞌ ne̱ i̱chiꞌ ya̱taꞌ Jesucristo
(Lc. 3:23-38)
1Ña̱ yo̱ꞌo̱ꞌ nduuꞌ kivi̱ꞌ ne̱ i̱chiꞌ ya̱taꞌ Jesucristo, ña̱ nduuꞌ si̱a̱niꞌ xikaꞌ David, te̱ nduuꞌ tu̱ a̱ si̱a̱niꞌ xikaꞌ Abraham.
2Abraham ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Isaac, te̱ Isaac ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Jacob, te̱ Jacob ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Judá, te̱ sa̱kanꞌ tu̱ ña̱ni̱ ra̱. 3Te̱ Judá ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Fares xiinꞌ Zara, te̱ Tamar ni̱ nduu̱ si̱ꞌiꞌ ra̱. Te̱ Fares ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Esrom, te̱ Esrom ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Aram. 4Te̱ Aram ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Aminadab, te̱ Aminadab ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Naasón, te̱ Naasón ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Salmón. 5Te̱ Salmón ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Booz. Te̱ si̱ꞌiꞌ Booz ni̱ nduu̱ Rahab, te̱ Booz ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Obed. Te̱ si̱ꞌiꞌ Obed ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ Rut, te̱ Obed ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Isaí. 6Te̱ Isaí ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ rey David, te̱ rey David ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Salomón. Te̱ si̱ꞌiꞌ Salomón ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ ñaꞌ siꞌi Urías.
7Te̱ Salomón ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Roboam, te̱ Roboam ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Abías, te̱ Abías ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Asa. 8Te̱ Asa ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Josafat, te̱ Josafat ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Joram, te̱ Joram ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Usías. 9Te̱ Usías ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Jotám, te̱ Jotám ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Acaz, te̱ Acaz ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Ezequías. 10Te̱ Ezequías ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Manasés, te̱ Manasés ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Amón, te̱ Amón ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Josías. 11Te̱ Josías ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Jeconías, xiinꞌ sa̱kuuꞌ ña̱ni̱ ra̱, kii̱ꞌ ni̱ ti̱i̱n te̱ xíinꞌ Babilonia ne̱ taꞌanꞌ e̱ꞌ, ne̱ Israel, te̱ kuan ndi̱a̱ka̱ ña̱ꞌaꞌ ra̱ ñu̱u̱ ja̱a̱nꞌ.
12Te̱ kii̱ꞌ ndi̱ꞌi̱ ni̱ xan ndi̱a̱ka̱ ña̱ꞌaꞌ ra̱ ñu̱u̱ Babilonia ja̱a̱nꞌ ndii, Jeconías ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Salatiel, te̱ Salatiel ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Zorobabel. 13Te̱ Zorobabel ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Abiud, te̱ Abiud ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Eliaquím, te̱ Eliaquím ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Azor. 14Te̱ Azor ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Sadoc, te̱ Sadoc ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Aquim, te̱ Aquim ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Eliud. 15Te̱ Eliud ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Eleazar, te̱ Eleazar ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Matán, te̱ Matán ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ Jacob. 16Te̱ Jacob ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ yu̱vaꞌ José, te̱ ni̱ nduu̱ i̱i̱ꞌ María. Te̱ María ja̱a̱nꞌ ni̱ nduu̱ si̱ꞌiꞌ Jesús, ña̱ nduuꞌ Cristo, ña̱ ni̱ ti̱a̱nu̱ꞌ Ndiosí sa̱kakú ne̱ yivi̱ꞌ.
17Sa̱kanꞌ na kuiiꞌ, nde̱e̱ kii̱ꞌ ni̱ tuvi̱ Abraham te̱ nde̱e̱ kii̱ꞌ ni̱ tuvi̱ David ndii, uxi̱ ku̱miꞌ kuuꞌ te̱ i̱chiꞌ ya̱taꞌ Jesús. Te̱ nde̱e̱ kii̱ꞌ ni̱ tuvi̱ David te̱ nde̱e̱ ni̱ xan ndi̱a̱ka̱ te̱ xíinꞌ Babilonia ne̱ taꞌanꞌ e̱ꞌ ja̱a̱nꞌ ndii, uxi̱ ku̱miꞌ kuuꞌ te̱ i̱chiꞌ ya̱taꞌ a̱. Te̱ nde̱e̱ kii̱ꞌ ni̱ xan ndi̱a̱ka̱ ra̱ ne̱ ja̱a̱nꞌ te̱ nde̱e̱ ni̱ tuvi̱ Cristo ndii, uxi̱ ku̱miꞌ kuuꞌ te̱ i̱chiꞌ ya̱taꞌ a̱.
So̱ꞌo̱ ni̱ xa̱a̱ a̱ kii̱ꞌ ni̱ ka̱ku̱ Jesús
(Lc. 2:1-7)
18So̱ꞌo̱ ni̱ xa̱a̱ a̱ kii̱ꞌ ni̱ ka̱ku̱ Jesucristo. María, si̱ꞌiꞌ a̱ ndii, xa̱ ni̱ ta̱xi̱ aꞌ kuento aꞌ te̱ tu̱ndaꞌa̱ꞌ aꞌ xiinꞌ José. Te̱ kii̱ꞌ kuní ka̱ ku̱ndi̱e̱e̱ ingaꞌ ni̱a̱ ndii, xa̱ ni̱ na̱kui̱so̱ aꞌ sa̱kanꞌ ña̱ Espíritu Santo ni̱ xi̱kuiꞌnu̱ ña̱ꞌaꞌ. 19Te̱ xaꞌa̱ꞌ a̱ ña̱ te̱ xachuunꞌ nda̱ku nduuꞌ José ja̱a̱nꞌ ndii, ni̱ xa̱ni̱ni̱ ra̱ ña̱ na̱ta̱ꞌviꞌ taꞌanꞌ si̱ꞌe ni̱a̱ xaꞌa̱ꞌ a̱ ña̱ nï̱ kuni̱ ra̱ sa̱ku̱chani ña̱ꞌaꞌ ra̱ nuu̱ꞌ ne̱ yivi̱ꞌ. 20Te̱ kii̱ꞌ xanini ra̱ xaꞌa̱ꞌ ña̱ ja̱a̱nꞌ ndii, ni̱ xa̱ni ra̱ ña̱ ni̱ tuvi̱ i̱i̱n ángele, ña̱ xikaꞌ nuuꞌ nuu̱ꞌ xto̱ꞌo̱ e̱ꞌ Ndiosí, nuu̱ꞌ ra̱. Te̱ ni̱ kaꞌa̱n a̱ xiinꞌ ra̱ ndii:
―José, si̱a̱niꞌ xikaꞌ David, kuän yiꞌvi u̱nꞌ na̱ti̱i̱n u̱nꞌ María ku̱ndu̱u̱ ñaꞌ siꞌi u̱nꞌ, sa̱kanꞌ ña̱ Espíritu Santo ni̱ xi̱kuiꞌnu̱ ña̱ꞌaꞌ sa̱kanꞌ na ni̱ na̱kui̱so̱ aꞌ. 21Ñaꞌ jaanꞌ ndii, sa̱kakuꞌ aꞌ i̱i̱n te̱ kuañuꞌu̱ siꞌe̱ aꞌ. Te̱ chi̱nduꞌu̱ꞌ u̱nꞌ kivi̱ꞌ a̱ Jesús. Kua̱chi̱ ndii ña̱ ja̱a̱nꞌ sa̱kakú ne̱ taꞌanꞌ a̱ nuu̱ꞌ kua̱chi̱ ni̱a̱ ―ni̱ kachi̱ a̱.
22Te̱ sa̱kuuꞌ a̱ ja̱a̱nꞌ ni̱ yoo̱, te̱ xinu̱ ña̱ ni̱ kaꞌa̱n xto̱ꞌo̱ e̱ꞌ Ndiosí xiinꞌ i̱i̱n te̱ ni̱ kaꞌa̱n tiakú tu̱ꞌu̱n a̱ kii̱ꞌ ni̱ kaꞌa̱n ra̱ ndii:
23I̱i̱n ñaꞌ nduꞌu̱ꞌ sie ndii na̱kui̱so̱ aꞌ,
te̱ sa̱kakuꞌ aꞌ i̱i̱n tiaa̱ siꞌe̱ aꞌ.
Te̱ chi̱nduꞌu̱ꞌ ni̱a̱ kivi̱ꞌ a̱ Emanuel.
Sa̱kanꞌ ni̱ kachi̱ a̱. Te̱ kivi̱ꞌ a̱ ja̱a̱nꞌ kuni kachi̱ a̱ ndii: Ndiosí yoo xiinꞌ e̱ꞌ.
24Te̱ kii̱ꞌ ni̱ ndo̱to̱ José ndii, ni̱ sa̱xinú ra̱ ña̱ ni̱ kaꞌa̱n chuunꞌ ángele ja̱a̱nꞌ xiinꞌ ra̱, sa̱kanꞌ na ni̱ na̱ka̱ ra̱ María, te̱ ni̱ tu̱ndaꞌa̱ꞌ ra̱ xiinꞌ aꞌ. 25Te̱ ni̱ yoo̱ ii̱ꞌ ra̱ xiinꞌ aꞌ nde̱e̱ kii̱ꞌ ni̱ sa̱kakuꞌ aꞌ te̱ kuañuꞌu̱ ja̱a̱nꞌ. Te̱ ni̱ chi̱nduꞌu̱ꞌ ra̱ kivi̱ꞌ a̱, Jesús.

© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About El Nuevo Testamento en Mixtec, Ayutla

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.