OPENBARING 2
SV-RJ
2
Eerste brief: aan Éfeze
1Schrijf aan den engel der Gemeente van Éfeze: Dit zegt Hij, Die de zeven sterren in Zijn rechterhand houdt, Die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt:
2Ik weet uw werken, en uw arbeid, en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwaden niet kunt dragen; en dat gij beproefd hebt degenen, die uitgeven, dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet; en hebt ze leugenaars bevonden;
3En gij hebt verdragen, en hebt geduld; en gij hebt om Mijns Naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden.
4Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten.
5Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk bijkomen, en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert.
6Maar dit hebt gij, dat gij de werken #Vers 15.der Nikolaïeten haat, welke Ik ook haat.
7Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van #Gen. 2:9. Openb. 22:2.den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.
Tweede brief: aan Smyrna
8En schrijf aan den engel der Gemeente van die van Smyrna: Dit zegt #Jes. 41:4. 44:6. Openb. 1:17.de Eerste en de Laatste, Die dood geweest is, en weder levend is geworden:
9Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.
10Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.
11 # Matt. 13:9. Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, zal van den tweeden dood niet beschadigd worden.
Derde brief: aan Pérgamus
12En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Pérgamus is: Dit zegt Hij, Die het #Vers 16. Openb. 1:16.tweesnijdend scherp zwaard heeft:
13Ik weet uw werken, en waar gij woont; namelijk daar de troon des satans is, en gij houdt Mijn Naam, en hebt Mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen, in welke Antipas, Mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij ulieden, daar de satan woont.
14Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij aldaar hebt, die de lering van #Num. 22:23. 24:14. 25:1. 31:16.Balaäm houden, die Balak leerde den kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgodenoffer eten en hoereren.
15Alzo hebt ook gij, die de lering der Nikolaïeten houden; hetwelk Ik haat.
16Bekeer u; en zo niet, Ik zal u haastelijk bijkomen, en zal tegen hen krijg voeren #Jes. 49:2. Efez. 6:17. Hebr. 4:12. Openb. 1:16.met het zwaard Mijns monds.
17Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt.
Vierde brief: aan Thyatíre
18En schrijf aan den engel der Gemeente te Thyatíre: Dit zegt de Zoon van God, #Openb. 1:14, 15.Die Zijn ogen heeft als een vlam vuurs, en Zijn voeten zijn blinkend koper gelijk:
19Ik weet uw werken, en liefde, en dienst, en geloof, en uw lijdzaamheid, en uw werken, en dat de laatste meer zijn dan de eerste.
20Maar Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw #1 Kon. 16:31. 2 Kon. 9:7.Jezabel, die zichzelve zegt een profetes te zijn, laat leren, en Mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgodenoffer eten.
21En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij, en zij heeft zich niet bekeerd.
22Zie, Ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven, in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken.
23En haar kinderen zal Ik door den dood ombrengen; en al de Gemeenten zullen weten, #1 Sam. 16:7. 1 Kron. 28:9. 29:17. Ps. 7:10. Jer. 11:20. Hand. 1:24.dat Ik het ben, Die nieren en harten onderzoek. #Ps. 62:13. Jer. 17:10. 32:19. Matt. 16:27. Rom. 2:6. 14:12. 2 Kor. 5:10. Gal. 6:5. Openb. 20:12.En Ik zal ulieden geven een iegelijk naar uw werken.
24Doch Ik zeg ulieden, en tot de anderen, die te Thyatíre zijn, zovelen, als er deze leer niet hebben, en die de diepten des satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen: Ik zal u geen anderen last opleggen;
25Maar hetgeen gij hebt, #Openb. 3:11.houdt dat, totdat Ik zal komen.
26En die overwint, en die Mijn werken tot het einde toe bewaart, #Ps. 2:8.Ik zal hem macht geven over de heidenen;
27En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf; zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden; gelijk ook Ik van Mijn Vader ontvangen heb.
28En Ik zal hem de morgenster geven.
29Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

De Statenvertaling is een tekst uit het publieke domein. Deze digitale editie van de historische tekst is gemaakt en wordt onderhouden door Royal Jongbloed, Heerenveen, Nederland, 2018.

Learn More About Statenvertaling Jongbloed-editie