MATTHEÜS 1
SV-RJ

MATTHEÜS 1

1
Geslachtsregister van Jezus Christus
1Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van #Luk. 1:31, 32.David, den zoon van Abraham.
2 # Gen. 21:2. Abraham gewon Izak, en #Gen. 25:26.Izak gewon Jakob, en #Gen. 29:35.Jakob gewon Juda, en zijn broeders;
3En #Gen. 38:27, 29.Juda gewon Fares en Zara bij Thamar; en #Ruth 4:18. 1 Kron. 2:5.Fares gewon Esrom, en #Ruth 4:19. 1 Kron. 2:9.Esrom gewon Aram;
4En Aram gewon Aminádab, en Aminádab gewon Nahasson, en Nahasson gewon Salmon;
5En Salmon gewon Boöz bij Rachab, en Boöz gewon Obed bij Ruth, en Obed gewon Jessai;
6En #Ruth 4:22. 1 Sam. 16:1. 17:12. 1 Kron. 2:15. 12:18.Jessai gewon David, den koning; en David, de koning, gewon Sálomon bij degene, die Uría's vrouw was geweest;
7En #1 Kon. 11:43. 1 Kron. 3:10.Sálomon gewon Róboam, en Róboam gewon Abía, en Abía gewon Asa;
8En Asa gewon Jósafat, en Jósafat gewon Joram, en Joram gewon Ozías;
9En Ozías gewon Jóatham, en Jóatham gewon Achaz, en Achaz gewon Ezekías;
10En Ezekías gewon Manasse, en Manasse gewon Amon, en Amon gewon Josías;
11En #1 Kron. 3:16.Josías gewon Jechónias, en zijn broeders, omtrent de Babylonische overvoering.
12En na de Babylonische overvoering gewon #1 Kron. 3:17.Jechónias Saláthiël, en #Ezra 3:2.Saláthiël gewon Zorobábel;
13En Zorobábel gewon Abiud, en Abiud gewon Eljakim, en Eljakim gewon Azor;
14En Azor gewon Sadok, en Sadok gewon Achim, en Achim gewon Eliud;
15En Eliud gewon Eleázar, en Eleázar gewon Matthan, en Matthan gewon Jakob;
16En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd Christus.
17Al de geslachten dan, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot de Babylonische overvoering, zijn veertien geslachten; en van de Babylonische overvoering tot Christus, zijn veertien geslachten.
Geboorte van Jezus Christus
18De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; #Luk. 1:27, 34.want als Maria, Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest.
19Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten.
20En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest.
21En zij zal een Zoon baren, en #Luk. 1:31.gij zult Zijn naam heten JEZUS; want #Hand. 4:12.Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
22En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende:
23 # Jes. 7:14. Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Immánuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons.
24Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed, gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen;
25En bekende haar niet, totdat zij dezen haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en #Luk. 2:21.heette Zijn naam JEZUS.

De Statenvertaling is een tekst uit het publieke domein. Deze digitale editie van de historische tekst is gemaakt en wordt onderhouden door Royal Jongbloed, Heerenveen, Nederland, 2018.


Learn More About Statenvertaling Jongbloed-editie

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.