HANDELINGEN 6
SV-RJ

HANDELINGEN 6

6
Verkiezing van zeven diakenen
1En in dezelfde dagen, als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond een murmurering der Grieksen tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden.
2En de twaalven riepen de menigte der discipelen tot zich, en zeiden: #Ex. 18:17.Het is niet behoorlijk, dat wij het Woord Gods nalaten, en de tafelen dienen.
3 # Deut. 1:13. Hand. 1:21. 16:2. 1 Tim. 3:7. Ziet dan om, broeders, naar zeven mannen uit u, die goede getuigenis hebben, vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak.
4Maar wij zullen volharden in het gebed, en in de bediening des Woords.
5En dit woord behaagde aan al de menigte; en zij verkoren Stéfanus, een man #Hand. 11:24.vol des geloofs en des Heiligen Geestes, #Hand. 21:8.en Filippus, en Próchorus, en Nicánor, en Timon, en Pármenas, en Nicoláüs, een Jodengenoot van Antiochíë;
6Welken zij #Hand. 1:23.voor de apostelen stelden; en dezen, als zij gebeden hadden, #Hand. 8:17. 13:3. 1 Tim. 4:14. 5:22. 2 Tim. 1:6.legden hun de handen op.
7 # Hand. 19:20. En het Woord Gods wies, en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer; en een grote schare der priesteren werd den gelove gehoorzaam.
Stéfanus gevangen genomen
8En Stéfanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.
9En er stonden op sommigen, die waren van de synagoge, genaamd der Libertijnen, en der Cyrenéërs, en der Alexandrijnen, en dergenen, die van Cilícië en Azië waren, en twistten met Stéfanus.
10 # Ex. 4:12. Jes. 54:17. Luk. 21:15. En zij konden niet wederstaan de wijsheid en den Geest, door Welken hij sprak.
11 # Matt. 26:59. Toen maakten zij mannen uit, die zeiden: Wij hebben hem horen spreken lasterlijke woorden tegen Mozes en God.
12En zij beroerden het volk, en de ouderlingen en de schriftgeleerden; en hem aanvallende grepen zij hem, en leidden hem voor den raad;
13En stelden valse getuigen, die zeiden: Deze mens houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet.
14Want wij hebben hem horen zeggen, dat deze Jezus, de Nazaréner, deze plaats zal verbreken, en dat Hij de zeden veranderen zal, die ons Mozes overgeleverd heeft.
15En allen, die in den raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels.

De Statenvertaling is een tekst uit het publieke domein. Deze digitale editie van de historische tekst is gemaakt en wordt onderhouden door Royal Jongbloed, Heerenveen, Nederland, 2018.


Learn More About Statenvertaling Jongbloed-editie