Matiu 1
TGO

Matiu 1

1
Jisas orumburumbuye
(Luk 3:23-28)
1Iyake Jisas Krais orumburumbuye utuutuninji. Jisas Krais iye Deivid rumbuye, Deivid iye Eibraham rumbuye.
2Eibraham nariya Aisake, Aisake nariya Jeikob, Jeikob le ŋgaŋgaŋgiya Juda na oghaghae,
3Juda le ŋgaŋgaŋgiya Peres na Seal, tɨnanjiya Tama, Peres nariya Hesɨron, Hesɨron nariya Ram, 4Ram nariya Aminadab, Aminadab nariya Nason, Nason nariya Salmon, 5Salmon nariya Bowasa, tɨnaya Reihab, Bowasa nariya Obedi, tɨnaya Rut, Obedi nariya Jese, 6Jese nariya Kiŋ Deivid. Deivid nariya Solomon, tɨnae iye Uraiya va i vaŋgukai, 7Solomon nariya Rehobowam, Rehobowam nariya Abaija, Abaija nariya Asa, 8Asa nariya Jehosapat, Jehosapat nariya Joram, Joram nariya Usaiya, 9Usaiya nariya Jotam, Jotam nariya Eihas, Eihas nariya Hejekaiya, 10Hejekaiya nariya Manase, Manase nariya Emon, Emon nariya Josaiya, 11Josaiya le ŋgaŋgaŋgiya Jekonaiya na oghaghae, mbaŋaniye Babilon va thɨ mena thɨ kivwalaŋgiya Isirel na thɨ vaŋguŋgi vethiya yaku Babilon.
12Va thɨ vaŋguŋgiya Isirel na vethɨ vaŋguraweŋgi Babilon na e ghereiye: Jekonaiya nariya Seyatiyel, Seyatiyel nariya Serubabol, 13Serubabol nariya Abiyuda, Abiyuda nariya Ilaiyakim, Ilaiyakim nariya Eiso, 14Eiso nariya Sedok, Sedok nariya Akim, Akim nariya Eliudɨ, 15Eliudɨ nariya Eliyesa, Eliyesa nariya Meitan, Meitan nariya Jeikob, 16na Jeikob nariya Josep Meri le ghɨmoru, iyava i ghamba Jisas, iya raŋake Mesaiya.
17I mena weya Eibraham ghaghad Deivid tha theyaworo na theghevarɨ, Deivid na ghaghad va thɨ vaŋguŋgiya Isirel na thɨ raka Babilon, tha theyaworo na theghevarɨ na va e mbaŋako iyako na gheghad Mesaiya i virɨ tha theyaworo na theghevarɨ.
Jisas le virɨ utuutuniye
(Luk 2:1-7)
18Jisas Krais le virɨ va ŋgora iyake. Tɨnae Meri ghaghaivaun weiye Josep, ko ma vamba thɨ ghe kaero i marabo Nyao Boboma le vurɨgheghe kaiwae. 19Kaiwae Josep, Meri ghaghaivaun, iye ghathanavu va i thovuye, mava nuwaiya i vakatha na i monjina. Josep le renuwaŋa thuwele nuwaiya thɨ yawo weiye.
20Ko le renuwaŋa thuweleko iyako e ghereiye Giya Loi le nyao thovuye i njawe ghenelolo e tɨne na i dagewe iŋa, “Josep, Deivid rumbuye, tha u mararu na u vaŋgwa Meri na len wevo, maraboke iyake i mena weya Nyao Boboma. 21Ne i ghamba ŋgama ghɨmoru na ne u uno idae Jisas, kaiwae ne i vamoruŋgiya le gharɨgharɨ lenji tharɨ e tɨne.”
22Thiyake thɨ yomara na thɨ vaemunjoruŋa ŋgoroŋga Giya Loi va i utugiya weya ghalɨŋae gharautu, 23“Thɨnabwethubwethuru nevole i marabo na i ghamba ŋgama ghɨmoru na nevole thɨ rena idae Imanuwel.”#Ais 7:14; 8:8,10 Imanuwel gharumwaru “Loi iye weinda”.
24Mbaŋa Josep i thuweiru, i vakatha ŋgoreiya Giya Loi le nyao thovuye me dagemawe i vaŋgwa Meri na levo. 25Ko ma vamba i ndeloŋga mun weiye Meri gheghada i ghamba ŋgamako na Josep i rena idae Jisas.

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Sudest

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.