Xa-cha-ri 12:9

Xa-cha-ri 12:9 KTHD

Và ngày ấy Ta sẽ truy tìm để tiêu diệt tất cả các nước đã tấn công Giê-ru-sa-lem.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xa-cha-ri 12:9