Xa-cha-ri 12:8

Xa-cha-ri 12:8 KTHD

Ngày ấy, Chúa Hằng Hữu sẽ bảo vệ người Giê-ru-sa-lem, cho người yếu nhất được mạnh như Đa-vít; cho nhà Đa-vít sẽ như thần, như thiên sứ của Chúa Hằng Hữu đang đi trước họ!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xa-cha-ri 12:8