Xa-cha-ri 12:4

Xa-cha-ri 12:4 KTHD

Ngày ấy, Ta sẽ làm cho ngựa hoảng sợ, người cưỡi điên cuồng. Ta sẽ chăm sóc nhà Giu-đa, và làm mù mắt ngựa quân thù.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xa-cha-ri 12:4