Xa-cha-ri 12:2

Xa-cha-ri 12:2 KTHD

Ta sẽ khiến Giê-ru-sa-lem thành một chén để làm các nước chung quanh kéo đến vây Giê-ru-sa-lem và Giu-đa bị quay cuồng điên đảo.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xa-cha-ri 12:2