Xa-cha-ri 10:8

Xa-cha-ri 10:8 KTHD

Ta sẽ thổi còi tập họp họ lại, cho họ trở nên đông đảo như xưa, vì Ta đã chuộc họ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share