Xa-cha-ri 10:5

Xa-cha-ri 10:5 KTHD

Họ là những dũng sĩ giẫm nát quân thù trên trận địa như giẫm bùn ngoài đường phố. Khi chiến đấu, Chúa Hằng Hữu ở bên họ, kỵ binh của quân địch bị họ đánh tan tành.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share