Xa-cha-ri 10:4

Xa-cha-ri 10:4 KTHD

Từ Giu-đa sẽ có một tảng đá móng, một mấu chốt, một cung trận, và các nhà lãnh đạo.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share